Internet věcí - chytrá města

Název práce: Internet věcí - chytrá města
Autor(ka) práce: Pospíšil, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Espinoza, Felix
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá internetem věcí a konceptem chytrých měst. Nejprve je obecně představen fenomén internetu věcí, dále přiblížena historie a vývoj IoT. Poté jsou popsány příklady protokolů a možnosti připojení do IoT. Závěrem kapitoly jsou nastíněny technologie patřící jak do spotřebitelského, tak do průmyslového IoT. Jedna z oblastí v průmyslovém IoT se zaměřuje na koncept chytrých měst, jehož význam a infrastruktura je popsána v další kapitole. Posléze jsou důkladněji vysvětleny jednotlivé dimenze s nastíněním technologických prvků uplatňovaných v konceptu chytrých měst. Nato jsou uvedeny příklady českých a evropských chytrých měst s podrobnějším popisem. Na závěr kapitoly je provedeno jejich vzájemné srovnání pomocí vybraných technologií. Konec práce se zaobírá provedením, respektive uplatněnou metodou a následným vyhodnocením průzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření na téma Technologie v Chytrých městech, které se snaží rozpoznat, jak jsou občané informováni o pojmu chytré město a dále o využitelnosti moderních technologiích spadajících do konceptu chytrých měst.
Klíčová slova: chytrá města; internet věcí; průzkum; technologie
Název práce: Internet of things - smart cities
Autor(ka) práce: Pospíšil, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Espinoza, Felix
Oponenti práce: Maryška, Miloš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with internet of things and concept of smart cities. First of all, the phenomenon of the internet of things is introduced, the history and development of IoT is approached. Then examples of protocols and possibilities of connection to loT are described. The conclusion of the chapter outlines technologies belonging to both consumer and industrial IoT. One of the areas of industrial IoT focuses on the concept of smart cities whose importance and infrastructure are described in the next chapter. Subsequently, the individual dimensions are explained with the outline of the technological elements applied in the concept of smart cities. Then examples of Czech and European smart cities are introduced in detail. At the end of the chapter their mutual comparison is performed using selected technologies. The end of the thesis deals with the implementation or more precisely the applied method and the subsequent evaluation of the survey using the questionnaire survey concerning the Technology in smart cities, which tries to recognize how citizens are informed about the concept of smart city and about the usability of modern technologies within the concept of smart cities.
Klíčová slova: smart cities; internet of things; survey; technology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2019
Datum podání práce: 29. 4. 2019
Datum obhajoby: 10. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68547/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: