Automatizace user management procesů na zabezpečeném Hadoop clusteru

Autor práce: Kodet, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Osoba oponující práci: Augustín, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Automatizace user management procesů na zabezpečeném Hadoop clusteru
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá automatizací uživatelských procesů probíhající na zabezpečené Hadoop platformě. Teoretická část práce poskytuje přehled o Frameworku pro zpracování velkého množství dat Apache Hadoop a jeho komponentách. Jedna z kapitol teoretické části práce je věnována i možnosti zabezpečení platformy, na které je Apache Hadoop nainstalovaný a formulováním Best Practise v oblasti bezpečnosti. Na základě opakovaných požadavků uživatelů Hadoop platformy jsou v praktické části identifikovány procesy, jež lze automatizovat. Následně je vytvořen návrh automatizace definovaných procesů, který je i implementován do zabezpečeného Hadoop prostředí. Poslední část práce má za cíl ověřit funkčnost řešení, zformulovat získané zkušenosti a navrhnout možná rozšíření výsledného řešení. Přínosem práce je snížení časové náročnosti řešení častých uživatelských požadavků.
Klíčová slova: LDAP; Big Data; Apache Hadoop ; Uživatelské procesy; Automatizace; Archimate; HDFS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Automatizace user management procesů na zabezpečeném Hadoop clusteru
Překlad názvu: Automation of user processes that take place on secured Hadoop platform
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the automation of user processes that take place on secured Hadoop platform. The main goal of this thesis is to reduce the time required to solve frequent user requests. Theoretical part provides an overview of Apache Hadoop framework for processing big amount of data, including its components. In addition to the basic theory, one of the chapters is dedicated to security options for the platform, on which Apache Hadoop is installed as well as formulating Best Practices from the security area. In the practical part, processes that can be automized are identified based on frequent Hadoop platform’s users’ requests. Then, concept for automatization of defined processes is designed and is implemented in secured Hadoop environment. The aim of the final part of this thesis is to verify solution functionality, formulate the acquired experience and suggest possible extensions of the solution obtained.
Klíčová slova: Automation; Archimate; HDFS; LDAP; Big Data; Apache Hadoop; User Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2019
Datum podání práce: 27. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Veřejná příloha
Hodnocení vedoucího

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.