Marketingové strategie a použití mobilních aplikací v logistice

Název práce: Mobile Application Marketing Strategies and Practices in Logistics
Autor(ka) práce: Sezen, Hüseyin Anil
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis has been written to explore the mobile application marketing strategies and practices in the logistics industry. The literature review has focused on the historical background of the mobile application concept, the mobile app-specific marketing activities and the remarkable solutions in which mobile applications provide for the industry players. The outcome of the theoretical analysis has been used in the practical part to uncover the role and understand the characteristics of mobile applications in the industry. The result of the most successful company which is selected by the overview analysis has been elaborated to reveal the mobile application marketing strategies and practices. In addition, the research includes a case study to control and compare the final observations and outcome of the deeper analysis on the selected company. The result of this study shows that the mobile application marketing approaches are underestimated and the processes are not well-defined; the marketing managers tend to manage the marketing process of mobile apps by already established digital marketing methods instead of creating a new framework or tailoring existing processes in logistics.
Klíčová slova: Mobile application marketing; Logistics; Marketing strategy
Název práce: Marketingové strategie a použití mobilních aplikací v logistice
Autor(ka) práce: Sezen, Hüseyin Anil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce byla napsána za účelem prozkoumání marketingových strategií a použití mobilních aplikací v logistickém průmyslu. Přehled literatury se zaměřuje na historické pozadí konceptu mobilních aplikací, marketingových aktivit specifických pro mobilní aplikace a pozoruhodných řešení, které mobilní aplikace poskytují průmyslovým hráčům. Výsledek teoretické analýzy byl využit v praktické části k odhalení role a pochopení vlastností mobilních aplikací v logistickém průmyslu. Hodnocení nejúspěšnější společnosti, která byla vybrána na základě přehledové analýzy, bylo zpracováno tak, aby odhalilo marketingové strategie a použití konkrétních mobilních aplikací. Výzkum dále obsahuje případovou studii, za účelem kontroly a porovnání závěrečných pozorování a výsledků hlubší analýzy vybrané společnosti. Výsledky této studie ukazují, že marketingové přístupy k mobilním aplikacím jsou podceňovány a procesy nejsou přesně definovány; marketingoví manažeři mají tendenci řídit marketingový proces mobilních aplikací již zavedenými metodami digitálního marketingu namísto vytovření nového rámce nebo přizpůsobení stávajících procesů v logistice.
Klíčová slova: Marketing mobilních aplikací; Logistika; Marketingová strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2018
Datum podání práce: 29. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67068/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: