Přizpůsobení metodiky MMSP-AV pro vývoj webových aplikací v Angularu a Javě

Název práce: Přizpůsobení metodiky MMSP-AV pro vývoj webových aplikací v Angularu a Javě
Autor(ka) práce: Havlíček, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavní cíl diplomové práce je přizpůsobení metodiky MMSP-AV (Metodika pro Malé Softwarové Projekty – Agilní vývoj) pro vývoj webových aplikací v Angularu a Javě. Práce demonstruje metodiku MMSP-AV na vývoji reálného projektu a konkrétní webové aplikace a zkoumá, kde je potřeba ji rozšířit, aby dobře fungovala pro vývoj webových aplikací vAngularu a Javě. Vprvní části práce definuje oblast webových aplikací, vysvětluje metodiku MMSP-AV a popisuje výběr technologií pro webovou aplikaci. Technologie se v dnešní době velmi rychle mění a pro technologie v oblasti vývoje webových aplikací to platí dvojnásob. Proto si tato práce neklade a ani si nemůže klást za cíl výběr nejlepších technologií pro vývoj webových aplikací. Klade si za cíl výběr takové skladby technologií, které povedou k implementaci kvalitní, stabilní a rychlé webové aplikace, která dobře poslouží svému účelu. Ve svém závěru práce hodnotí výsledky práce. Výsledky jak samotné aplikace, tak metodiky MMSP-AV a jejího rozšíření. V neposlední řadě by práce měla posloužit studentům i vývojářům se začínajícími projekty webových aplikací.
Klíčová slova: MMSP; Webová aplikace; MMSP-AV; Angular; Spring; Java
Název práce: Customization of MMSP-AV methodology for web development in Angular and Java
Autor(ka) práce: Havlíček, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this thesis is to customize the methodology MMSP-AV (Methodology for Small Software Projects - Agile Development) for the web development in Angular and Java. The work demonstrates the MMSP-AV methodology on the development of a real project and a specific web application and explores where it needs to be expanded to work well for web development in Angular and Java. The first part defines the area of web applications, explains the MMSP-AV methodology and describes the selection of technologies for the web application. Technology is changing rapidly today, and it is doubly true for web development technologies. Therefore, this work does not and cannot even target the selection of the best web development technologies. It aims to select a technology mix that will lead to the implementation of a quality, stable and fast web application that will serve its purpose well. In conclusion, the work evaluates the results of the work. The results of both the application itself and the MMSP-AV methodology and its extension. Last but not least, the thesis should serve students and developers with starting web application projects.
Klíčová slova: MMSP; Web application; Java; MMSP-AV; Angular; Spring

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2018
Datum podání práce: 29. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66214/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: