Příčiny a důsledky odlivu dividend pro Českou republiku v letech 1993-2018

Název práce: Příčiny a důsledky odlivu dividend pro Českou republiku v letech 1993-2018
Autor(ka) práce: Vodžák, Milan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Odliv dividend není jen problémem post-transformačních ekonomik, ale i některých vyspělých států západní Evropy. Ukazuje se, že příčinou v čase neklesajícího deficitu salda primárních důchodů je vysoká atraktivnost ČR pro zahraniční investory, a to nejen v dobách transformace ekonomiky. Tato skutečnost je navíc podpořena institucionálními problémy, jako jsou nulové přeshraniční zdanění dividend z dceřiných společností či neefektivní stimulace přílivu zahraničního kapitálu pomocí investičních pobídek. Přestože odliv dividend je spjat s přirozenou konvergencí mladých ekonomik způsobené přílivem zahraničních investic, ukazuje se, že jejich efekt není vždy pozitivní. Dlouhodobě totiž vede k poklesu národního bohatství a dobývání renty v tržně problematických odvětví, kde je obtížné aplikovat anti-odlivový přístup. Nutnost aktivní hospodářské politiky, která bojuje proti vysokému dividendovému odlivu, je velmi aktuální. Empiricky se totiž nepotvrzuje hypotéza, že s rozvojem ekonomiky je kvůli nižší potřebě zahraničního kapitálu odliv dividend snižován, ale naopak stále roste. Tento problém lze řešit například liberálně-paternalistickým motivováním k reinvesticím či zavedením dividendových známek pro firmy.
Klíčová slova: daně; dividendy; investiční pobídky; primární důchody; přímé zahraniční investice; zahraniční kapitál
Název práce: Causes and consequences of dividend outflow for the Czech Republic in 1993-2018
Autor(ka) práce: Vodžák, Milan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jílek, Josef
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The outflow of dividends is not only a problem of post-transformation economies, but also of some developed countries of Western Europe. The reason of the non-decreasing deficit of the primary income balance is the high attractiveness of the Czech Republic for foreign investors, not only in times of economic transformation. Moreover, dividends outflow is supported by institutional problems, such as zero dividend taxation from subsidiary companies or non-optimal stimulation of foreign capital inflows through investment incentives. Although the outflows of dividends are linked to the natural convergence of economies caused by the inflow of foreign direct and portfolio investments, their effect is not always positive. In the long run, it can lead to a decline of national wealth and rent-seeking in market-problematic sectors, where it is difficult to apply an anti-outflow policy. The need for an active economic policy to guard economy against the high dividend outflow is very actual. Indeed, the hypothesis that the outflow of dividends is decreasing due to the lower need for foreign capital caused by economic growth, is not confirmed empirically. This problem can be solved by liberal-paternalistic motivation to reinvestments or by dividend label.
Klíčová slova: foreign capital; foreign direct investments; investment incentives; primary income; taxes; dividends

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2018
Datum podání práce: 30. 4. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67461/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: