Vizualizace dat v MS Excel v analytických úlohách podniku

Název práce: Vizualizace dat v MS Excel v analytických úlohách podniku
Autor(ka) práce: Riegerová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vizualizace dat, a to v oblasti analytického zpracování dat. Cílem je jednoduše a srozumitelně objasnit pojem vizualizace dat, představit její typy a také prvky, ze kterých se skládá, a také představit příklady vizualizace implementované v MS Excel. Praktická část práce se zabývá tvorbou modelových příkladů v nástroji MS Excel. S úplným popsaným postupem ukazuje, jak takovou srozumitelnou a zároveň graficky přívětivou vizualizaci vytvořit a jaké grafické prvky použít. Dále také poukazuje na to, čemu se při tvorbě vizualizace vyvarovat, a obsahuje ukázky neefektivně vytvořených vizualizací. Výstupem práce je manuál příkladů vizualizace.
Klíčová slova: Vizualizace; vizualizace dat; dashboard; report; graf; MS Excel
Název práce: Data visualization in MS Excel used in the analytics examples in business
Autor(ka) práce: Riegerová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Fortinová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor’s thesis contains the topic of the data visualization, mainly in area of data analysis.. The aim is to simply and comprehensibly explain the term data visualization, present types and elements it is made of, and also present examples of the visualization implemented in MS Excel.The practical part contains the formation of the model examples in MS Excel. It shows with a fully described process how to create this intelligible and also graphic-pleasant visualization and moreover which tools to use. It shows what to avoid during the creation and contains examples of ineffective-made visualizations as well. The output of the thesis is the handbook with the examples of visualization.
Klíčová slova: Visualization; data visualization; dashboard; report; chart; MS Excel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2019
Datum podání práce: 1. 5. 2019
Datum obhajoby: 19. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69057/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: