Analýza vztahu příjmové nerovnosti, indexu lidského rozvoje, přímých zahraničních investic a míry zdanění příjmů ve vybraných zemích světa v letech 2005-2017

Název práce: Analýza vztahu příjmové nerovnosti, indexu lidského rozvoje, přímých zahraničních investic a míry zdanění příjmů ve vybraných zemích světa v letech 2005-2017
Autor(ka) práce: Husáková, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je odhalit, zda existuje korelace mezi příjmovou nerovností měřenou Giniho koeficientem a dalšími proměnnými, jako jsou přímé zahraniční investice měřené v poměru k hrubému domácímu produktu, míra zdanění příjmů fyzických osob z nejvyšších příjmových skupin a index lidského rozvoje. Po provedení korelační analýzy je zjištěn vztah mezi Giniho koeficientem a mírou zdanění nejvyšších příjmových skupin, který nabývá pozitivní či negativní hodnoty dle vyspělosti státu měřené jako hrubý domácí produkt na hlavu či jako úroveň lidského rozvoje, kdy vyspělejší státy vykazují negativní korelaci a méně vyspělé státy naopak pozitivní korelaci. Korelace mezi Giniho koeficientem a mírou zdanění nejvyšších příjmových skupin nabývá také hodnoty r = 0.5841 v případě vysokého zdanění nejvyšších příjmových skupin. Dále je zjištěn vztah o hodnotě r = 0.3648 mezi Giniho koeficientem a přímými zahraničními investicemi měřenými v poměru k hrubému domácímu produktu pro státy s vyšší hodnotou Giniho koeficientu, jako jsou země Latinské Ameriky.
Klíčová slova: příjmová nerovnost; přímé zahraniční investice; index lidského rozvoje; míra zdanění příjmů
Název práce: Analysis of relationship between income inequality, human development index, foreign direct investment and personal income tax rate in selected countries during the years 2005-2017
Autor(ka) práce: Husáková, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Steiner, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to find out whether there is a correlation between income inequality measured through Gini coefficient and other variables as foreign direct investment measured as percentage of GDP, marginal personal income tax for the highest income groups, and human development index. Correlation analysis reveals that there is a relationship between the Gini coefficient and the tax rate of the highest income groups, which acquires positive or negative value according to the economic development of the state measured as gross domestic product per capita or by the level of human development, where the most developed states show negative correlation and the most underdeveloped states obtain positive coefficient of correlation. Relationship between Gini coefficient and the tax rate of the highest income groups also acquires value r = 0.5841 in case of high personal income tax rate of the highest income groups. In addition, a positive relationship with value r = 0.3648 is found between the Gini coefficient and foreign direct investment measured in relation to gross domestic product for countries with higher Gini coefficients, such as Latin America.
Klíčová slova: income inequality; foreign direct investment; human development index; personal income tax rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2018
Datum podání práce: 1. 5. 2019
Datum obhajoby: 18. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67418/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: