Ekonometrická analýza běžeckých závodů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza běžeckých závodů
Autor práce:
Fenclová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Holý, Vladimír
Osoba oponující práci:
Tomanová, Petra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá ekonometrickou analýzou běžeckých závodů. Cílem této práce je najít faktory, které ovlivňují běžce při výběru běžeckých závodů a zároveň zjistit, jaký vliv tyto faktory na běžce mají. Jedná se například o vzdálenost, cenu nebo den pořádání závodu. Všechny faktory jsou blíže specifikovány v první kapitole. Data jsou sesbírána za rok 2018. V další části práce je stručně popsána teorie k modelům, kde závisle proměnná nabývá nezáporných celočíselných hodnot. Jako první je uvedena Poissonova regrese a s tím související možný výskyt nadměrné disperze. Jako řešení tohoto problému je v této práci uvažována negativně binomická regrese, známá jako NB2. V poslední části jsou sestaveny modely. První model je odhadnut Poissonovou regresí. Z důvodu výskytu nadměrné disperze je další model odhadnut za pomoci negativně binomické regrese. Do třetího modelu byla přidána skupina proměnných nazvaná reklama. Na základě posledního modelu, který obsahuje pouze statisticky významné proměnné, jsou otestovány hypotézy a interpretovány výsledky. Podle sestaveného modelu měla většina faktorů očekávaný vliv.
Klíčová slova:
běžecké závody; čítací modely; ekonometrická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 1. 2019
Datum podání práce:
2. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68229_fenv00.pdf [675,06 kB]
Oponentura:
61859_xtomp33.pdf [64,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
68229_holv00.pdf [63,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68229/podrobnosti