Progressive Web App pre užívateľov liekov

Autor práce: Jura, Peter
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Osoba oponující práci: Sklenák, Vilém

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Progressive Web App pre užívateľov liekov
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Webové aplikácie a ich vývoj neustále napredujú a vydávajú sa z hľadiska svojej užívateľskej prívetivosti smerom k natívnym aplikáciám. Najnovšou technológiou je Progressive Web App, ktorá umožňuje vytvárať webové aplikácie, ktoré sa podobajú natívnym aplikáciám a môžu byť dostupné i off-line. Cieľom tejto práce je použiť PWA technológiu na vývoj aplikácie slúžiacej ako upomienkovač pre užívateľov liekov a iných medikamentov. Ďalším cieľom je zhodnotiť vhodnosť použitia tejto technológie pre daný typ aplikácie v porovnaní s inými technológiami.V práci je najprv objasnená problematika technológie PWA, skúmaním obdobných aplikácií sa získal prehlaď o požiadavkách na funkcionalitu v tejto oblasti a zároveň povedomie o konkurenčných produktoch, ktoré už na trhu existujú určitý čas. Na základe predošlej analýzy bol vytvorený návrh aplikácie a jej následné zhotovenie. Implementácia novej technológie prebehla úspešne a vznikla webová aplikácia Mydicine, ktorá poskytuje užívateľovi evidovanie jeho liekov a nastavenie upomienok, ktoré upozornia na konkrétny medikament v konkrétny čas. Mydicine je použiteľná aj v off-line režime, kde si užívateľ môže prezerať jeho lieky, vytvárať nové alebo ich upravovať, či mazať. Jediným obmedzením základnej funkcionality, ktoré použitá technológia priniesla, je nemožnosť vytvárať notifikácie, keď aplikácia nemá internetové pripojenie.
Klíčová slova: IndexedDB; Firebase; Progressive Web App; Cache; Push notifikácie; Service worker; Manifest; PWA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Progressive Web App pre užívateľov liekov
Překlad názvu: Progressive Web App for drug users
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Web applications and their development is continually progressing and heading in terms of user-friendliness towards native applications. The latest technology is Progressive Web App, which allows you to create web applications that resemble native applications and can be accessed offline.The aim of this work is to use PWA technology to develop an application serving as a reminder for people taking pills and other medicines. Another purpose is to evaluate the suitability of using this technology for a given type of application compared to other technologies.First, the PWA technology is explained, similar applications have been reviewed and the requirements for functionality in this area have been obtained, as well as the awareness of competing products that are already on the market for some time. Based on the previous analysis was created application model followed by implementation.The implementation of the new technology has been successful and Mydicine web application has been created to provide the user with a record of his medication and ability of setting reminders to be notified of a specific medication at a specific time. Mydicine is also usable in off-line mode, where the user can view his medicines, create new ones and edit or delete them. The only limitation of the basic functionality that the technology presents is the inability to create notifications when the application does not have an internet connection.
Klíčová slova: Progressive Web App; IndexedDB; Cache; Push notifications; Service worker; Manifest; Firebase; PWA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2018
Datum podání práce: 2. 5. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.