Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Slovenská republika

Název práce: Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Slovenská republika
Autor(ka) práce: Fritzký, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Fedák, Róbert
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zapodieva analyzovaním spoločnosti Lidl na slovenskom trhu, a to konkrétne finančnou a strategickou analýzou. Práca je rozdelená na dve hlavné časti, prvá je zadefinovanie teoretickej základne, ktorá je následne východiskom pre praktickú, druhú časť práce. V praktickej časti, konkrétne finančnou analýzou je podnik analyzovaný samostatne ale taktiež porovnaný s vybranými konkurentmi v odvetví maloobchodu od roku 2013 do roku 2017. Finančnú analýzu tvorí vertikálna a horizontálna analýza spoločnosti, pomerové ukazovatele a bonitný a bankrotné modely hodnotiace zvolenú spoločnosť porovnávajúc ju s konkurentmi. V časti strategickej analýzy sa vykonáva PESTEL analýza, Porterov model piatich síl a SWOT analýza.
Klíčová slova: Finančná analýza; Strategická analýza; Lidl Slovenská republika, v.o.s
Název práce: Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Slovenská republika
Autor(ka) práce: Fritzký, Dominik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Fedák, Róbert
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This diploma thesis is dealing with the analysis of Lidl on the Slovak market, namely by financial and strategic analysis. The thesis itself is divided into two main parts. Firs is to define the theoretical basis, which is then the base point for the practical, second part of the thesis. In the practical part, concretely by financial analysis, is the company analyzed separately but also with selected competitors in the retail sector in years from 2013 to 2017. The financial analysis consists of the vertical and horizontal analysis of the company, ratio indicators and creditworthy and bankruptcy models evaluating the selected company compared with its competitors. In the part of the strategic analysis are conducted: PESTEL analysis, Porter's five forces model and SWOT analysis.
Klíčová slova: Strategic analysis; Lidl Slovenska republika, v.o.s.; Financial analysis
Název práce: Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Slovenská republika
Autor(ka) práce: Fritzký, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Fedák, Róbert
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analyzováním společnosti Lidl na slovenském trhu, a to konkrétně finanční a strategickou analýzou. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, první je definování teoretické základny, která je následně východiskem pro praktickou, druhou část práce. V praktické části, konkrétně finanční analýzou je podnik analyzován samostatně ale také porovnán s vybranými konkurenty v odvětví maloobchodu od roku 2013 do roku 2017. Finanční analýzu tvoří vertikální a horizontální analýza společnosti, poměrové ukazatele a bonitní a bankrotní modely hodnotící zvolenou společnost srovnávaje ji s konkurenty . V části strategické analýzy se provádí pěstují analýza, Porterův model pěti sil a SWOT analýza.
Klíčová slova: Finanční analýza; Strategická analýza; Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 2. 5. 2019
Datum obhajoby: 29. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67126/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: