Dekompozice délky života na příkladu České republiky a severských zemí

Název práce: Dekompozice délky života na příkladu České republiky a severských zemí
Autor(ka) práce: Běloch, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá dekompozicí střední délky života ve zdraví a dekompozicí zdravé délky života. Hlavním cílem práce je identifikovat u jednotlivých sledovaných zemí vliv složky zdraví a vliv úmrtnostní složky na změnu střední délky života ve zdraví a vliv jednotlivých věkových skupin na změnu zdravé délky života. Teoretická část práce se zabývá popisem sledovaných zemí a identifikování demografických ukazatelů, které jsou potřebné k provedení metody dekompozice. Analytická část je rozdělena do několika kapitol. První kapitola se zaměřuje na problematiku naděje dožití ve sledovaných zemích. Poslední hlavní část práce je zaměřena na interpretaci dosažených výsledků z předchozí kapitoly a na formulování vlastního doporučení pro zlepšení výsledků.
Klíčová slova: Střední délka života ve zdraví; Zdravá délka života; Metoda dekompozice; Severské státy; Ůmrtnostní tabulky
Název práce: Life expectancy decomposition on the example of the Czech Republic and Nordic states
Autor(ka) práce: Běloch, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with decomposition of disability free life expectancy and decomposition of healthy life expectancy. The main objective of this study is to identify the impact of the health component and the impact of the mortality component on the change in the disability free life expectancy and the impact of the individual age groups on the change in the healthy life expectancy. The theoretical part deals with the description of the monitored countries and the identification of demographic indicators needed to implement the decomposition method. The analytical part is divided into several chapters. The first chapter focuses on the issue of disability free life expectancy in the monitored countries. The last main part of the study is focused on the interpretation of the results achieved in the previous chapter and on the formulation of own recommendations for improving the results.
Klíčová slova: Disability Free Life Expectancy; Healthy Life Expectancy; Decomposition Method; Nordic States; Life Tables

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2017
Datum podání práce: 2. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63951/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: