Návrh databáze pro potřeby výzkumníka

Název práce: Návrh databáze pre potreby výskumníka
Autor(ka) práce: Kolesár, Matej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom databázového modelu pre potreby výskumníčky, ktorá spravuje data o chemických látkach, s ktorými sa pracuje na projektoch na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na základe identifikovaných a analyzovaných požiadaviek som pomocou CASE nástroja Sybase PowerDesigner od spoločnosti SAP vytvoril databázový model, ktorý je následne realizovaný v MySQL.Hlavným prínosom práce bude databáza, ktorá bude obsahovať všetky údaje potrebné pre zjednodušenie práce výskumníčky pri sledovaní spotreby chemických látok a expozície týmito látkami.
Klíčová slova: databáza; návrh databázy; konceptuálny model; správa chemických látok; databázový model; fyzický model; MySQL
Název práce: Návrh databáze pro potřeby výzkumníka
Autor(ka) práce: Kolesár, Matej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databázového modelu pro potřeby výzkumnice, která spravuje data o chemických látkách, se kterými se pracuje na projektech na půdě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Na základě identifikovaných a analyzovaných požadavků jsem pomocí CASE nástroje Sybase PowerDesigner od společnosti SAP vytvořil databázový model, který je následně realizován v MySQL.Hlavním přínosem práce bude databáze, která bude obsahovat všechny údaje potřebné pro zjednodušení práce výzkumnice při sledování spotřeby chemických látek a expozice těmito látkami.
Klíčová slova: konceptuální model; databáze; fyzický model; správa chemických látek; databázový model; návrh databáze; MySQL
Název práce: Database design for the needs of a researcher
Autor(ka) práce: Kolesár, Matej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the design of a database model for the needs of a researcher who manages data on chemical substances, that are being worked on in projects at the Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Based on the identified and analyzed requirements, I created a database model with SAP's CASE tool, Sybase PowerDesigner. Afterward, this model is implemented in MySQL. The main benefit of this work will be a database, which is containing all the data needed to simplify the researcher's work in monitoring the consumption of chemical substances and exposure to these substances.
Klíčová slova: database; database model; database design; conceptual model; physical model; MySQL; management of chemical substances

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2019
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 12. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68659/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: