Webová aplikace - vizualizace dat

Název práce: Webová aplikace - vizualizace dat
Autor(ka) práce: Smetana, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, a to jak na teoretickou, tak i praktickou. V rámci teoretické části práce je nejdříve analyzována vizualizace dat a následně její historie a vývoj. Dále se zabývá obecnými a specifickými typy vizualizace dat a trendů v této oblasti. Na základě těchto teoretických znalostí je zpracována praktická část, a to v podobě vytvoření webové aplikace. Vytvořená aplikace umožňuje uživateli na základě definovaných práv vytvářet grafické vizualizace prodejních dat které mají podobu dashboardů se zabudovanými komplexními druhy vizualizačních komponentů a funkcí.
Klíčová slova: data; webová aplikace; dashboard; vizualizace; graf
Název práce: Web application - data visualization
Autor(ka) práce: Smetana, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Karkošková, Soňa
Oponenti práce: Potančok, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis is divided into two parts, both theoretical and practical. In the theoretical part of the thesis there is analyzed data visualization, followed by its history and development. It also deals with general and specifical types of data visualization and trends in this area. Based on this theoretical knowledge, a practical part is elaborated in a form of creating web application. The created application allows the user, based on defined rights, to create graphical visualization of sales data in the form of dashboards with embedded complex types of visualization components and functions.
Klíčová slova: visualization; data; web application; chart; dashboard

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2019
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68553/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: