Analýza mužské nadúmrtnosti v průběhu dvou století

Název práce: Analýza mužské nadúmrtnosti v průběhu dvou století
Autor(ka) práce: Franc, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pechholdová, Markéta
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Mužská nadúmrtnost je typickým průvodním jevem úmrtnosti lidských populací ve všech vyspělých zemích. Tato práce se zaměřuje na analýzu fenoménu mužské nadúmrtnosti v České republice v historickém období 1920 - 2017 a v projektovaném období 2018 - 2110. Práce detailně popisuje dlouhodobý vývoj mužské nadúmrtnosti, a to i z pohledu vlivu věkových skupin na postupný vývoj ukazatelů popisujících mužskou nadúmrtnost.Analytická část práce je založena na nově publikované řadě úmrtnostních tabulek za Českou republiku pro období 1920-2017 a na úmrtnostních tabulkách vycházejících z aktuální projekce Českého statistického úřadu do roku 2110. Hlavními ukazateli jsou rozdíly v naději dožití a jejich dekompozice a podíly věkově specifických měr, včetně vizualizace metodou Lexisových map.Rozdíl v naději dožití při narození se v období 1920 - 1990 zvýšil z hodnoty 2,75 let na hodnotu 7,32 let. Příčinou tohoto nárůstu byl nejprve pokles mateřské úmrtnosti a později relativní zhoršování úmrtnosti mužů v dospělém a starším věku. V současné době je hodnota rozdílu 5,84 let a předpokládá se jeho další snižování na 3,44 v roce 2110. S postupným poklesem rozdílu klesá vliv mladších věkových skupin a hlavním zdrojem mužské nadúmrtnosti se stávají starší věkové skupiny. Výsledky naznačují, že období extrémně vysoké mužské nadúmrtnosti je minulostí. Je zde předpoklad, že v pozadí pozorovaného nárůstu i poklesu byly externí faktory (pokroky v lékařství, individuální behaviorální faktory a faktory sociálního prostředí). V budoucnu by mohly větší roli hrát faktory biologické.
Klíčová slova: mužská nadúmrtnost; ženská nadúmrtnost; dekompozice; pohlaví; vývoj
Název práce: Analysis of excess male mortality over the course of two centuries
Autor(ka) práce: Franc, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pechholdová, Markéta
Oponenti práce: Fiala, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Excess male mortality is a typical accompanying phenomenon of human population mortality in all developed countries. This thesis focuses on the analysis of the phenomenon of excess male mortality in the Czech Republic in the historical period of 1920 - 2017 and in the projected period of 2018-2110. The long-term development of excess male mortality is described in detail, focusing also on the influence of age groups on gradual development of indicators describing excess male mortality. The analytical part is based on a newly published series of life tables of the period 1920-2017 in the Czech Republic and on life tables based on the current projection of the Czech Statistical Office until 2110. The main indicators are differences in life expectancy and their decomposition and proportions of age-specific rates, including visualization using the Lexis map method. The difference in life expectancy at birth increased from 2.75 years to 7.32 years between 1920 and 1990. Initially, this increase was due to the decline in maternal mortality and later due to a relative deterioration in male mortality in adult and old age. The difference is currently 5.84 years and it is expected to decrease further to 3.44 by 2110. With the gradual decline in the gap, the influence of younger age groups is decreasing, and older age groups are becoming the main source of excess male mortality. The results suggest that a period of extremely high excess male mortality is a thing of the past. The presumption is that external factors (advances in medicine, individual behavioral factors and social environment factors) were behind the observed increase and decrease. Biological factors could play a greater role in the future
Klíčová slova: sex; tendency; excess male mortality; excess female mortality; decomposition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2019
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68454/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: