Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza služby Software version management globální společnosti

Autor práce: Lipták, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Osoba oponující práci: Štván, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza služby Software version management globální společnosti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je analýza služby Software Version Management (SWVM) mezinárodní společnosti, identifikace slabých stránek, navržení nápravných opatření a jejich následné zavedení pro efektivnější fungování této služby. Za tímto účelem je práce rozdělena do pěti metodických celků. První část se zabývá rešerší identifikovaných zdrojů. Ve druhé části je služba SWVM představena, vymezena její organizační struktura a vysvětlen její význam pro globální společnost. Ve třetí části jsou detailně představeny jednotlivé komponenty služby SWVM, včetně seznamu produktů poskytovaných touto službou a příslušná dokumentace. Ve čtvrté části jsou popsány identifikované problémové oblasti, se kterými se služba SWVM potýká. Tato část obsahuje rovněž jejich řešení. Implementace těchto řešení je popsána v páté a poslední části.
Klíčová slova: podniková informatika; software; aplikace; aplikační software; informační systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza služby Software version management globální společnosti
Překlad názvu: The analysis of the Software Version Management service of an international company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this bachelor thesis is the analysis of the Software Version Management (SWVM) service of an international company, identification of weaknesses, suggestion of corrective measures and their subsequent implementation for more effective functioning of this service. For this purpose, the thesis is divided into five methodological units. The first part deals with the research of identified sources. In the second part, the SWVM service is introduced, its organizational structure is defined and its importance for the global society is explained. The third part presents the individual components of the SWVM service, including the list of products provided by the service and the relevant documentation. The fourth part describes the identified problem areas that the SWVM service is facing. This section also includes solutions. The implementation of these solutions is described in the fifth and last section.
Klíčová slova: Applications; Application software; Business informatics; Software; Information system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 9. 2018
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67989_lipj02.pdf [1,06 MB]
Oponentura61515_Štván.pdf [64,32 kB]
Hodnocení vedoucího67989_pour.pdf [64,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67989/podrobnosti