Návrh datamartu pro nákladový controlling Raiffeisenbank.

Autor práce: Staněk, Štěpán
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Osoba oponující práci: Hrnčiar, Maroš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh datamartu pro nákladový controlling Raiffeisenbank.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem datamartu pro potřeby Nákladového Controllingu společnosti Raiffeisenbank. Návrh je založen na základě analýzy současných datových zdrojů užívaných v rámci oddělení.Cílem práce je vytvoření konceptuálního návrhu nové datové vrstvy na základě detailního zmapování současných datových zdrojů. Tato vrstva by měla být navržena tak, aby reporting postavený nad ní mohl být plně automatizovaný a transparentní. Zároveň by datamart měl sloužit jako primární zdroj informací pro běžnou agendu Nákladového Controllingu.Výstupem této práce je konceptuální návrh nového řešení, jenž splňuje výše zmíněné parametry. V závěru jsou popsány i možnosti vývoje nové datové vrstvy a i s tím spojená rizika.
Klíčová slova: business intelligence; controlling; datové tržiště

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh datamartu pro nákladový controlling Raiffeisenbank.
Překlad názvu: Design of a datamart for the Cost Controlling department of Raiffeisenbank
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The paper deals with a design of a new datamart for needs of the Cost Controlling department of Raiffeisenbank, based on the analysis of currently used data sources for controlling agenda.A main goal of the thesis is to create TO-BE conceptual design of a new data layer according to the AS-IS analysis. This layer should be designed in such way to enable full automation and transparency of whole cost-related reporting. In addition, the datamart should serve as a primary source of all data needed for regular agenda of Cost Controlling department. The output of this thesis is a conceptual design of the cost-datamart that meets all requirements mentioned above, together with some implementation possibilities and related risks.
Klíčová slova: datamart; business intelligence; controlling

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2018
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67764_stas03.pdf [2,10 MB]
Oponentura61215_Hrnčiar.pdf [64,22 kB]
Hodnocení vedoucího67764_pour.pdf [64,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67764/podrobnosti