Výuka operačního výzkumu na vysokých školách v ČR a SR – vícekriteriální hodnocení

Název práce: Výuka operačného výskumu na vysokých školách v ČR a SR – viackriteriálne hodnotenie
Autor(ka) práce: Ľochová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je porovnanie výuky operačného výskumu na verejných vysokých školách v Českej a Slovenskej republike. Pomocou metód viackriteriálneho hodnotenia bol zostavený rebríček škôl. Údaje o jednotlivých školách boli získané z internetových stránok škôl. V teoretickej časti sa nachádza charakteristika, disciplíny a história operačného výskumu. Praktická časť je zameraná na popis a problémy zberu dát o školách, využitie metódy váženého súčtu a bázického variantu pri hodnotení škôl a porovnanie vývoja počtu študentov na najlepších školách vyučujúcich operačný výskum v jednotlivých krajinách a v rámci oboru.
Klíčová slova: operačný výskum; porovnanie výuky; viackriteriálne hodnotenie
Název práce: Výuka operačního výzkumu na vysokých školách v ČR a SR – vícekriteriální hodnocení
Autor(ka) práce: Ľochová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je porovnání výuky operačního výzkumu na veřejných vysokých školách v České a Slovenské republice. Pomocí metod vícekriteriálního hodnocení byl sestaven žebříček škol. Údaje o jednotlivých školách byly získány z internetových stránek škol.V teoretické části se nachází charakteristika, disciplíny a historie operačního výzkumu. Praktická část je zaměřená na popis a problémy sběru dat o školách, využití metody váženého součtu a bazické varianty při hodnocení škol a porovnání vývoje počtu studentů na nejlepších školách vyučujících operační výzkum v jednotlivých zemích a v rámci oboru.
Klíčová slova: operační výzkum; porovnání výuky; vícekriteriální hodnocení
Název práce: Tuition of the operational research at universities in the Czech Republic and Slovakia – multi-criteria evaluation
Autor(ka) práce: Ľochová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to compare operational research tuition at public universities in the Czech Republic and Slovakia. Multi-criteria decision-making methods were used to create school ranking. Data of individual schools were retrieved from their websites.The theoretical part presents definition, discipline and history of operational research. The practical part deals with description of data collection process and its problems, the use of weighted sum method and basic variant method in the evaluation of school and comparison of development of the number of students in the best schools which provide tuition of operational research in both countries and in the field.
Klíčová slova: operational research; comparison of the tuition; multi-criteria evaluation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67127/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: