Optimalizace prostředí GitLab pro výuku softwarového inženýrství

Název práce: Optimalizace prostředí GitLab pro výuku softwarového inženýrství
Autor(ka) práce: Pánek, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá optimalizací prostředí GitLab pro potřeby předmětu softwarového inženýrství. Cílem bakalářské práce je na základě identifikovaných potřeb předmětu softwarového inženýrství nalézt odpovídající funkcionalitu platformy GitLab, která umožní využívání této platformy při vývoji probíhajícím v rámci předmětu.První část bakalářské práce v krátkosti nastiňuje problematiku softwarového inženýrství a jeho součástí.Druhá část práce je věnována obecnému popisu vývoje v rámci disciplíny softwarového inženýrství. V kapitole je podrobně rozebrán Software Development Life Cycle proces, dle kterého se dále postupuje v rámci vývoje ukázkového projektu a identifikaci současného stavu předmětu softwarového inženýrství.V poslední části bakalářské práce dochází k postupnému procházení fází procesu SDLC. V každé z fází je nejprve podrobně rozebrán současný stav předmětu softwarového inženýrství, na který následně navazuje identifikace funkcionality ze strany platformy GitLab, která umožňuje stanovené potřeby splnit. Jednotlivé funkce platformy jsou demonstrovány na ukázkovém projektu, jehož vývoj probíhá současně v průběhu celé kapitoly.
Klíčová slova: GitLab; Java; softwarové inženýrství; vývoj softwaru; programování
Název práce: Optimization of GitLab platform for the subject of software engineering
Autor(ka) práce: Pánek, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on optimization of GitLab environment for the needs of software engineering subject. The aim of the bachelor thesis is, based on the identified needs of the subject of software engineering, to find such functionality of the GitLab platform, which will enable the use of this platform during the development within the subject itself.The first part of the thesis briefly outlines the problems of software engineering and its components.The second part is devoted to a general description of the development within the software engineering discipline. The chapter describes in detail the Software Development Life Cycle process, which is then followed in the development of a sample project and identification of the current state of software engineering subject.In the last part of the bachelor thesis we follow the individual phases of the SDLC process. In each phase, the current state of software engineering is first discussed in detail, followed by the identified functionality of the GitLab platform, which enables the specified needs of the subject to be met. The individual functions of the platform are demonstrated on a sample project that is being developed throughout the entire chapter.
Klíčová slova: GitLab; Java; software engineering; software development; programming

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2018
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67071/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: