Řízení projektu - příprava a organizace Barum Czech Rally Zlín 2018

Název práce: Řízení projektu - příprava a organizace Barum Czech Rally Zlín 2018
Autor(ka) práce: Hujíčková, Milada
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Hanousek, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje projekt, který se zabývá přípravnými a organizačními náležitostmi prestižního rally závodu nesoucího název Barum Czech Rally Zlín 2018. Cílem této práce je zjistit, zda byla v projektu dodržena nákladová, zdrojová a časová omezení. Dalším cílem je zjištění, zda jsou nalezena všechna případná rizika a jejich preventivní opatření. Pro tyto cíle bylo zapotřebí využít nákladovou analýzu, analýzu času, analýzu zdrojů a analýzu rizik za využití metod z oblasti řízení projektů. Konkrétně u časové analýzy byla využita metoda MPM, za využití softwaru MS Project. Tento software nám navíc poslouží i k zjištění, zda je projekt v souladu se všemi předem stanovenými cíli. Pro zdrojovou analýzu se využije metoda rozvrhování, kde budou přiřazeni jednotlivé úkoly, těm zdrojům, které jsou zapotřebí a zároveň se nepřesáhne jejich maximální využití. V práci se podařilo prokázat, že všechny stanovené cíle byly úspěšně splněny bez větších problémů. Přínosem této práce je poukázat na to, kolik musí buď Auto Klub Barum Zlín v AČR či jiné organizace při realizaci podobných projektů vynaložit finančních prostředků, kolik musí využít lidských či materiálových zdrojů, jak dlouho trvá takovéto akce realizovat. Pro analýzu rizik se využijí rozhodovací matice a rozhodovací strom.
Klíčová slova: Barum Czech Rally Zlín 2018; MS Project; motoristický závod; řízení projektu
Název práce: Project management - preparation and organization of Barum Czech Rally Zlín 2018
Autor(ka) práce: Hujíčková, Milada
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Borovička, Adam
Oponenti práce: Hanousek, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyzes the project, which deals with the preparatory and organizational requirements of the prestigious rally of the race called Barum Czech Rally Zlín 2018. The aim of this thesis is to find out whether the cost, source and time constraints were respected in the project. Another aim is to find out whether all possible risks and their preventive measures are found. For these objectives, cost analysis, time analysis, resource analysis and risk analysis using project management methods was needed. Specifically, the time analysis was based on the MPM method, using MS Project software. In addition, this software will help us determine if the project is in line with all of the pre-defined goals. For source analysis, a scheduling method is used, where individual tasks are assigned, the resources that are needed, and at the same time do not exceed their maximum use. The work proved that all set goals were successfully accomplished without major problems. The benefit of this work is to point out how much the Auto Klub Barum Zlín in the ACR or other organizations must spend money on how to implement similar projects, how much they must use human or material resources, how long it takes to implement such actions. The decision matrix and the decision tree are used for risk analysis.
Klíčová slova: project management; MS Project; Barum Czech Rally Zlín 2018; motor race

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2018
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 17. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67044/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: