Monetary Policy Analysis and Forward-Looking Taylor Rule

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Monetary Policy Analysis and Forward-Looking Taylor Rule
Překlad názvu:
Analýza měnové politiky a vpřed hledící Taylorovo pravidlo
Autor práce:
Šilhart, Marek
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Čížků, Andrea
Osoba oponující práci:
Holý, Vladimír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je odhadnout vpřed hledící Taylorovo pravidlo pro Evropskou centrální banku (ECB) za účelem analýzy měnové politiky od doby založení eurozóny v roce 1999 do doby rozšířeného programu nákupu aktiv, jenž byl zahájen v roce 2015. Odhad je proveden metodou zobecněných momentů. Je formulován základní model a je testována jeho robustnost vůči změnám horizontů očekávané inflace a mezery produktu a také robustnost vůči změnám množiny instrumentů. Nakonec jsou do základního modelu přidány další vysvětlující proměnné. Na základě výsledků základního modelu se zdá, že Evropská centrální banka přizpůsobuje nominální úrokovou sazbu jak v závisloti na očekávané inflaci, tak v závisloti na odchylkách produktu od svého potenciálu. Odhad základního modelu, který předpokládá setrvačnost úrokových sazeb a který se zároveň zdá být robustnější než základní druhý model abstrahující od předpokladu setrvačnosti úrokových sazeb, naznačuje, že Evropská centrální banka reaguje na vyšší očekávanou inflaci dostatečným zvýšením nominální úrokové sazby tak, aby byla také zvýšena reálná úroková sazba. Dále byl odhadnut inflační cíl, oficiálně definovaný jako “pod ale blízko 2 %“. Za předpokladu setrvačnosti úrokových sazeb odhad inflačního cíle je 1.38 %, je-li inflace měřena indexem HICP a v případě použití proxy jádrového HICP k měření inflace je pak odhadnutý inflační cíl 1.85 %. Odchylka skutečného vývoje úrokových sazeb od vývoje určovaného odhadnutým Taylorovým pravidlem naznačuje, že zahájení rozšířeného programu nákupu aktiv v roce 2015 bylo spíše diskreční reakací centrální banky.
Klíčová slova:
vpřed hledící Taylorovo pravidlo; měnová politika; Evropská centrální banka; metoda zobecněných momentů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2018
Datum podání práce:
5. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67038_silm03.pdf [798,68 kB]
Veřejná příloha:
18581_silm03.xlsx [41,33 kB]
Oponentura:
61616_holv00.pdf [62,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
67038_cizeko.pdf [63,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67038/podrobnosti