Model pro rozpoznání pohlaví zákazníků operátorů mobliních sítí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Model pro rozpoznání pohlaví zákazníků operátorů mobliních sítí
Autor práce:
Štefanová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zimmermann, Pavel
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je na základě dat od operátora sestavit model na predikci pohlaví zákazníkůpoužívajících předplacené karty. Data, na kterých se model staví, pochází od zákazníků, kteřípřešli z předplacené karty na tarifní plán. Použitou metodou pro řešení úlohy je logistická regrese,konkrétně varianta s binární vysvětlovanou proměnnou. Součástí práce je také úpravadatového souboru pomocí shlukové analýzy a různé přístupy k výběru proměnných, kterédo modelu vstupují. Vytvořeno bylo několik modelů na základě různé úpravy dat, které senásledně porovnaly pomocí hodnoty Akaikeho informačního kritéria. Poslední část práce obsahujevyhodnocení výsledného modelu na základě metrik vycházejících z klasifikační tabulky,ROC křivky a hodnoty AUC. Mezi hlavní zjištění práce patří, že největší vliv na rozhodnutío pohlaví zákazníka má značka telefonu, který používá, a informace o délce hovoru a počtuposlaných SMS zpráv. Dalším zjištěním je, že model dokáže na základě telekomunikačníchdat lépe predikovat ženy než muže.
Klíčová slova:
binární vysvětlovaná proměnná; telekomunikace; logistická regrese

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 9. 2018
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.