Work-life balance zaměstnanců

Název práce: Work-life balance zaměstnanců
Autor(ka) práce: Rendlová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Kamenářová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá výzkumem work-life balance zaměstnanců vybrané firmy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a faktory, které work-life balance ovlivňují a nástroje, které pomáhají zaměstnancům udržovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Cílem praktické části je zjistit vyváženost osobního a pracovního života zaměstnanců vybrané firmy v různých oblastech. Hlavním přínosem bakalářské práce je analýza work-life balance zaměstnanců firmy. Na základě výsledků jsou navržena doporučení, která by měla zlepšit work-life balance zaměstnanců firmy. Veškeré výsledky práce budou předány a prezentovány managementu firmy.
Klíčová slova: work-life balance; motivace zaměstnanců; spokojenost zaměstnanců; syndrom vyhoření
Název práce: Work-life Balance of employees
Autor(ka) práce: Rendlová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Kamenářová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor´s Thesis is focused on research of work-life balance of employees in one specific company. In theoretical part there are defined basic terms, factors which have impact on work-life balance and tools which should keep work and personal life of employee in balance. The main goal of practical part of the thesis is to identify employees’ work-life balance in various areas. The main benefit of the thesis is analysis of employees’ work-life balance. On the bases of received results are determined suggestions which should improve work-life balance of employees from that company. All results will be presented to top managers of company.
Klíčová slova: work-life balance; motivation of employees; job satisfaction; burn-out syndrome

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2018
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66219/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: