Flexibilní formy zaměstnávání v organizaci

Autor práce: Škůrková, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci: Bulecová, Martina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Flexibilní formy zaměstnávání v organizaci
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na flexibilní formy zaměstnávání v organizaci. Zabývá se hlavními formami flexibilního zaměstnávání, které je možné využívat. Práce zhodnocuje vybrané formy a zachycuje jejich výhody a nevýhody, jak ze strany zaměstnavatele tak i zaměstnance. Cílem této práce je zjistit a zmapovat jednotlivé formy zaměstnávání v organizaci a zda jsou pro zaměstnance vyhovující či nikoliv. Dosaženo je to díky dotazníkovému šetření. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou na základě odborné literatury objasněny základní pojmy. Dále jsou sepsány výhody a nevýhody formy flexibilního zaměstnávání. Druhá část je věnována již samotnému výzkumu. Dotazníkové šetření zjišťuje u respondentů jejich názor, spokojenost a využití atypického zaměstnávání v dané organizaci. V závěru práce jsou navržena možná řešení ke zlepšení.
Klíčová slova: pracovní doba; Flexibilita; formy zaměstnávání; práce z domova

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Flexibilní formy zaměstnávání v organizaci
Překlad názvu: Flexible forms of employment in the organization
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is focused on flexible forms of employment in the organization. It deals with the main forms of flexible employment that can be used. The thesis is focused on selected forms and transcribed advantages and disadvantages, both by the employer and employee. The aim of this thesis is to find out and map out the various forms of employment in an organization and whether they are suitable for employees or not. This is achieved primarily through the questionnaire survey. This thesis is divided into two parts. In the theoretical part, the basic terminology of flexibility is explained based on the literature. Furthermore, the advantages and disadvantages of flexible employment are described. The second part is devoted to the research. The questionnaire survey finds out respondents' opinion, satisfaction and using of atypical employment in the organization. At the end of the work are suggested possible solutions to improve.
Klíčová slova: Flexibility; forms of employment; working from home; working hours

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2017
Datum podání práce: 12. 9. 2019
Datum obhajoby: 09.10.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce63904_skuk01.pdf [770,64 kB]
Oponentura61484_Bulecová.pdf [166,18 kB]
Hodnocení vedoucího63904_xlegk900.pdf [389,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63904/podrobnosti