Elektronická priskripce v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elektronická priskripce v České republice
Překlad názvu:
Elektronická preskripce v České republice
Autor práce:
Bangová, Robina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Potančok, Martin
Osoba oponující práci:
Doležel, Michal
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Bakalárska práca Elektronická preskripce v České republice pojednáva o analýze súčastného riešenia a postupe zavádzania elektronickej preskripce do praxe v Českej republike, ale aj vo svete. Počiatok elektronizácie zdravotnícte v repbulike siaha do 90. rokov minulého storočia. Akutálne je vypracovaný plán Národnej stratégie elektronického zdravotníctva, ktorý rieši problematiku zavádzania elektronickej preskripcie. Momentálne sa nachádzame v druhej etape plánu Národnej stratégie elektronického zdravotnítva, čiže elektronickú preskripciu môžeme vnímať ako už zabehnutý a komplexný celok, ktorý dopomohol pokroku v elektronizácii zdravotníctva.Cieľ práce je prieniesť návrhy k zlepšeniu procesu predpisovania elektronickej preskripcie pre lekárov v ambulantných a nemocničných zdariadeniach s výsledkom nájsť prívetivejší proces predpisovania a ombmedzenie chybovosti. Zámerom praktickej časti práci je analýza a riešení možností, ktoré ktoré zefektívnia proces preskripcie pomocou získaných poznatkov od lekárov z praxe formou zaznamenaných interview. Rozhovory majú objasniť aktuálnu situáciu pri predpisovaní elektronickej preskripci v Českej republike, ale aj poukázať na problémy ako napríklad potreba zobrazovania histórie medikácie, zjednotenia software,vytvorenie podpory na riešenie problémov pri procese predpisovania medikamentov alebo vytvorenie tímu, ktorý by riešil vzniknuté problémy. Je však potrebné prísť aj na ešte nepoužité prvky riešení, ktoré by vylepšili aktuálnu electronickú preskripciu.
Klíčová slova:
CUER; Elektronická preskripce; eHealth; e-recpet; Národná stratégia elektronického zdravotníctva výskum elektronickej preskripce; zdravotnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 12. 2017
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.