Elektronická priskripce v České republice

Autor práce: Bangová, Robina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Osoba oponující práci: Doležel, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Elektronická priskripce v České republice
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Bakalárska práca Elektronická preskripce v České republice pojednáva o analýze súčastného riešenia a postupe zavádzania elektronickej preskripce do praxe v Českej republike, ale aj vo svete. Počiatok elektronizácie zdravotnícte v repbulike siaha do 90. rokov minulého storočia. Akutálne je vypracovaný plán Národnej stratégie elektronického zdravotníctva, ktorý rieši problematiku zavádzania elektronickej preskripcie. Momentálne sa nachádzame v druhej etape plánu Národnej stratégie elektronického zdravotnítva, čiže elektronickú preskripciu môžeme vnímať ako už zabehnutý a komplexný celok, ktorý dopomohol pokroku v elektronizácii zdravotníctva.Cieľ práce je prieniesť návrhy k zlepšeniu procesu predpisovania elektronickej preskripcie pre lekárov v ambulantných a nemocničných zdariadeniach s výsledkom nájsť prívetivejší proces predpisovania a ombmedzenie chybovosti. Zámerom praktickej časti práci je analýza a riešení možností, ktoré ktoré zefektívnia proces preskripcie pomocou získaných poznatkov od lekárov z praxe formou zaznamenaných interview. Rozhovory majú objasniť aktuálnu situáciu pri predpisovaní elektronickej preskripci v Českej republike, ale aj poukázať na problémy ako napríklad potreba zobrazovania histórie medikácie, zjednotenia software,vytvorenie podpory na riešenie problémov pri procese predpisovania medikamentov alebo vytvorenie tímu, ktorý by riešil vzniknuté problémy. Je však potrebné prísť aj na ešte nepoužité prvky riešení, ktoré by vylepšili aktuálnu electronickú preskripciu.
Klíčová slova: e-recpet; Národná stratégia elektronického zdravotníctva výskum elektronickej preskripce; zdravotníctvo; eHealth; CÚER; Elektronická preskripce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Elektronická priskripce v České republice
Překlad názvu: Electronic prescription in the Czech Rebulic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The thesis Electronic prescription in the Czech Republic discusses the analysis of the actual process and solution of implementing electronic prescription into the practice in the Czech Republic and around the world. The beginning of electronization of Czech health service goes to the decade of the last century, but the nowadays, there is a procject called The plan of a national strategy of electronic health service that solves the problematics of implementing electronic prescription into the practice. At the moment, we are in the second stage of the National strategy of electronization of the health service plan, what means that we can apprehend the process of prescribing as well run and complex system that helped to make a big step in the electronization of the health services.The purpose of the work is to bring new ideas to improve the process of prescribing for the doctors in ambulances and hospitals with the result of finding a better and user-friendly process that avoids the mistakes. The practical part of the publication focuses on analysis and bringing new solutions that improve the prescribing process with the help of data gained from the interviews with the doctors. The collected interviews are supposed to illustrate the actual situation of prescribing in the Czech Republic and showcase the problems like missing medical history, uniting software, creating the user support or the team of experts that would help with resolving the problems. It is also important to come up with new ideas that would improve the actual electronic prescription.
Klíčová slova: CUER; Electronic prescription; e-recipe; Public Health the survey of electronic prescription; The Plan of National Strategy of electronic health; eHealth

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 12. 2017
Datum podání práce: 6. 5. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.