Vývoj suburbanizace v zázemí Prahy a její dopady na obec Chýně mezi roky 2000 - 2019

Název práce: Vývoj suburbanizace v zázemí Prahy a její dopady na obec Chýně mezi roky 2000 - 2019
Autor(ka) práce: Kolouchová, Ludmila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Oponenti práce: Čáp, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vývojem suburbanizace v zázemí Prahy a jejími dopady na obec Chýně v průběhu let 2000 až 2019. Chýně je již 15 let ve špičce rychle se rozvíjejících obcí zasažených suburbanizací. Bakalářská práce potvrzuje komplexnost a aktuálnost zvoleného tématu a významné národohospodářské souvislosti vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících obec jak v teoretické, tak i v praktické části. Dokumentována je aktuální situace v Chýni, její dopady na chod veřejné korporace a jsou navrhována konkrétní řešení v oblasti hospodaření, dopravy, výstavby a plánování. V práci jsou použity metody analýzy, srovnávání, syntézy, dedukce a metoda polostrukturovaného rozhovoru se starostkou a místostarostkou obce. Práce je opatřena vlastním fotografickým materiálem.
Klíčová slova: suburbanizace; Chýně; investice obce; hospodaření obce; rozpočtové určení daní
Název práce: The development of suburbanization in the hinterland of Prague and its impacts on the municipality Chyne in the course of years 2000 to 2019
Autor(ka) práce: Kolouchová, Ludmila
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Oponenti práce: Čáp, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the development of suburbanization in the hinterland of Prague and its impacts on the municipality Chyne in the course of years 2000 to 2019. For the last 15 years Chyne has been at the top of fast growing municipalities affected by suburbanization. This bachelor thesis confirms the complexity and topicality of the issue and significant national economic connections in terms of inner and outer factors influencing the municipality both in the theoretical and in the practical section. Documented is the current situation in Chyne, its impacts on the running of a public corporation and specific suggestions are put forward in the areas of economic management, transportation, construction and planning. Methods such as analysis, comparing, synthesis, deduction and a method of a semi-structured interview with the mayor and deputy mayor of the municipality are used in the thesis. The thesis is provided with the authors’ own photographs.
Klíčová slova: suburbanization; Chyne; municipal investments; municipal finance; budgetary allocation of taxes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2019
Datum podání práce: 8. 5. 2019
Datum obhajoby: 26. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68689/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: