Vývoj financování zdravotní péče v České republice v období 2001-2019 se zaměřením na zdravotní pojišťovny

Název práce: Vývoj financování zdravotní péče v České republice v období 2001-2019 se zaměřením na zdravotní pojišťovny
Autor(ka) práce: Tvrdíková, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Vondráček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá financováním zdravotní péče v České republice od roku 2001 do současnosti. Hlavním cílem práce je analýza finančního stavu zdravotních pojišťoven ve zkoumaném období s návrhy na zlepšení systému. Teoretická část poskytuje metodou literární rešerše zásadní vědecká východiska pro praktickou část, jako jsou například důvody státních zásahů ve zdravotnictví nebo modely zdravotnických systémů. V praktické části je charakterizováno fungování českého zdravotního systému vycházející z platných právních předpisů a následně jsou analyzovány výdaje na zdravotní péči z údajů Českého statistického úřadu. Stěžejní částí práce je analýza finančního hospodaření zdravotních pojišťoven opírající se o data ze získaných výročních zpráv.Práce dochází k závěru, že hospodaření českých zdravotních pojišťoven je silně závislé na vývoji domácí ekonomiky s omezenými možnostmi řízení kvůli regulacím zdravotní péče. Nejzdravější pojišťovnou se ukázala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, a naopak nejhorších výsledků dosáhla Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Klíčová slova: Zdravotnictví; zdravotní systém; zdravotní péče; financování zdravotnictví; zdravotní pojišťovny; zdravotní pojištění
Název práce: Development of health care funding in the Czech Republic in the period 2001-2019 with focus on health insurance companies
Autor(ka) práce: Tvrdíková, Šárka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Klement, Josef
Oponenti práce: Vondráček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is concerned with health care funding in the Czech Republic from 2001 until present. The aim of the thesis is to provide an analysis of financial condition of public health insurance companies in the examined period with improvement proposals.The theoretical part provides fundamental scientific background for the practical part, such as justification of the state intervention into healthcare or a typology of health care systems. In the practical part the functioning of the Czech health care system based on the legislation in force is described following the analysis of health care expenditure using data from the Czech Statistical Office. The mainstay of the thesis is the analysis of the financial management of the health insurance companies, based on their annual reports.The thesis concludes that the management of Czech health insurance companies is heavily dependent on the development of the domestic economy. The management options are limited due to health care regulations. Ceska Prumyslova Zdravotni Pojistovna has been found to be financially healtiest, while the worst results have been achieved by Vseobecna Zdravotni Pojistovna.
Klíčová slova: health care system; health care funding; health insurance; health insurance companies; Healthcare

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2019
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 24. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69018/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: