Makroobezřetnostní politiky zemí V4 se zaměřením na Loan-to-Value poměr v letech 2016-2018

Název práce: Makroobezřetnostní politiky zemí V4 se zaměřením na Loan-to-Value poměr v letech 2016-2018
Autor(ka) práce: Horký, Bohuslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pekárek, Štěpán
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje aktuální problematice makroobezřetnostních politik s cílem porovnat vybrané nástroje a poukázat na potencionální rizika ohrožující finanční stabilitu. Teoretická část popisuje základní rámec znalostí především pak finanční stabilitu, systémové riziko a makroobezřetnostní dohled. Praktická část se zabývá popisem makroobezřetnostních politik jednotlivých států Visegrádské skupiny a s nimi spjatá aktuální rizika. Dále jsou podrobněji rozebrané vybrané nástroje a jejich změny v čase, jenž jsou komparovány v diskuzi. V závěru práce zhodnocuji homogenitu přístupu jednotlivých států podle nástrojů LTV, DSTI a kapitálových rezerv, resp. CCyB, SyRB a O-SII.
Klíčová slova: makroobezřetnostní politika; finanční stabilita; LTV; systémové riziko
Název práce: Macroprudential policies of V4 countries with focus on Loan-to-Value ratio between 2016 - 2018
Autor(ka) práce: Horký, Bohuslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pekárek, Štěpán
Oponenti práce: Vebrová, Ludmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with current issues of macroprudential policies in order to compare selected instruments and to point out potential risks to financial stability. The theoretical part describes the basic knowledge framework, especially financial stability, systemic risk and macro-prudential supervision. The practical part deals with the description of macroprudential policies of the individual Visegrad Group states and their current risks. Furthermore, selected tools and their changes in time are described in more detail, which are compared in the discussion. At the end of the thesis I evaluate the homogeneity of individual states according to LTV, DSTI and capital buffers, respectively CCyB, SyRB and O-SII.
Klíčová slova: macro-prudential policy; financial stability; systemic risk; LTV

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2019
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68884/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: