Analýza trhu práce v kraji Vysočina v roce 2019

Autor práce: Virgl, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Osoba oponující práci: Kotýnková, Magdalena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza trhu práce v kraji Vysočina v roce 2019
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu trhu práce v Kraji Vysočina s hlavním zaměřením na měsíc březen roku 2019. Práce zkoumá poptávku po práci v Kraji Vysočina. Teoretická část se zabývá definicemi vybraných jevů na trhu práce – utváření rovnováhy na trhu práce, rizikové skupiny a migrace na trhu práce. Dále jsou popsány vybrané prvky z teorie lidského kapitálu a nastíněna hierarchie vzdělávání v České republice. Na závěr je provedena charakteristika Kraje Vysočina. Praktická část je věnována analýze vývoje nezaměstnanosti a volných pracovních míst, analýze veškerých inzerovaných pracovních pozic, podrobnější analýze inzerovaných pracovních pozic za měsíc březen a analýze inzerovaných pracovních pozic se zaměřením na školství. Na závěr je provedena analýza migrace v Kraji Vysočina. Unikátnost práce tkví v provedení analýzy struktury aktuální poptávky po práci a jejím propojení se systémem vzdělávání. Bylo zjištěno, že za měsíc březen by v některých odvětvích nebyl dostatečný počet absolventů, kteří by pokryli poptávku po práci.
Klíčová slova: nezaměstnanost; školství; migrace; zaměstnanost; poptávka po práci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza trhu práce v kraji Vysočina v roce 2019
Překlad názvu: Labor Market Analysis in the Vysočina Region in 2019
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is focused on the analysis of the labor market in the Vysočina Region with the main focus on the month of March 2019. This thesis examines the demand for work in Vysočina Region. The theoretical part deals with definitions and selected phenomena on labor market – the formation of the labor market balance, endangered groups and labor market migration. Further, selected elements of human capital are described and the hierarchy of educational systém in the Czech Republic is charaterized. The practical part is devoted to the analysis of the development of unemployment and vacancies, the analysis of all advertised jobs, a more detailed analysis of advertised jobs with focus on education. Finally, an analysis of migration in the Vysočina Region is carried out. The uniqueness of this thesis lies in the analysis of the structure of the currenct demand for labor and its interconnection with the education system. It was found that for the month of March, there would not be a sufficient number of graduates in some sectors to cover labor demand.
Klíčová slova: Unemployment; employment; education; migration; labor demand

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 2. 2019
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 25.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce68815_virj00.pdf [3,64 MB]
Oponentura63428_kotynkov.pdf [727,31 kB]
Hodnocení vedoucího68815_xrotj900.pdf [299,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68815/podrobnosti