Analýza konkurenceschopnosti prostřednictvím indexu RCA (revealed comparative advantages)

Název práce: Analýza konkurenceschopnosti prostřednictvím indexu RCA (revealed comparative advantages)
Autor(ka) práce: Chung, Su Won
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Tesařová, Žaneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje pojmům konkurenceschopnosti, komparativní výhodě a vnitro-odvětvovému obchodu. Komparativní výhody ČR, Německa, Švédska, Jižní Koreje a Austrálie jsou měřeny různými indexy odhalujícími komparativní výhody (RCA). Z výsledků analýzy se podařilo zjistit, že v odvětvích majících největší komparativní výhody, byl ve většině případů přítomen branding na podnikové úrovni. Výzkum je postaven na datech, která byla získána pro vybrané země mezi lety 2001 a 2017 na základě harmonizovaného systému členění komodity. Výjimkou je případ Austrálie, neboť se jedná o zemi mající vysoký podíl HDP ve služebním sektoru. Analýza komparativní výhody byla založená pouze na zkoumání obchodní bilance, jednalo se tedy o analýzu komodit či zboží, a nepracovala s výkonovou bilancí zahrnující služby. Indexy RCA však nebyly schopny zahrnout všechny klíčové determinanty, které byly do určité míry dovysvětleny analýzou vnitro-odvětvového obchodu. Podařilo se zjistit, že některá odvětví, v nichž mají vybrané země největší komparativní výhody, vykazovala znak vertikálního vnitro-odvětvového obchodu nízké kvality, tzn. že dané odvětví produkuje výrobky s nižší přidanou hodnotou. Takový charakter obchodu nepřispívá k růstu bohatství domácích subjektů. Vzhledem k tomu, že cílem národní konkurenceschopnosti je zvyšovat či udržovat vysokou životní úroveň, a klíčovým faktorem je dosahování vysokých příjmů domácích subjektů, mít velkou komparativní výhodu vždy neznamená, že je dané odvětví konkurenceschopné.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; index odhalené komparativní výhody; export; komparativní výhody; obchodní výkonnost; mezinárodní obchod
Název práce: Competitiveness analysis through RCA indices (revealed comparative advantages)
Autor(ka) práce: Chung, Su Won
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Tesařová, Žaneta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the concept of competitiveness, comparative advantage and intra-industry trade. Comparative advantages of the Czech Republic, Germany, Sweden, South Korea and Australia are measured by using various revealed comparative advantage (RCA) indices. Based on the data of selected countries between the years 2001 and 2017, the results of the analysis were able to show that sectors of significant comparative advantage possessed acknowledged brands at the corporate level in most cases. The sectors were classified using the harmonised commodity description and coding system. The very exception was Australia, which in most cases did not have recognized brands in sectors with substantial comparative advantage since significant contributions to Australia’s GDP are made by their service sector. The comparative advantage analysis was hinged on the observation of the balance of trade for goods which excluded the flow of exports and imports of services. Moreover, the intra-industry analysis clarified some key determinants which RCA indices were not capable of portraying: some sectors of great comparative advantage had the aspect of low-quality vertical intra-industry trade, i.e. the industry produced low value-added outputs. Such trade has paltry contributions to the growth of domestic wealth. Given that the aim of national competitiveness is to raise or maintain high living standards and considering that one of its key factors is to attain high domestic income, having great comparative advantage does not invariably mean that the industry is regarded competitive.
Klíčová slova: international trade; export; trade performance; competitiveness; revealed comparative advantage index; comparative advantage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2018
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 19. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67897/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: