Citlivost kompromisní varianty na vybrané změny ve váhovém vektoru při použití metody ELECTRE III

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Citlivost kompromisní varianty na vybrané změny ve váhovém vektoru při použití metody ELECTRE III
Autor práce:
Vacková, Alena
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sekničková, Jana
Osoba oponující práci:
Fiala, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vícekriteriální analýzy obnovitelných zdrojů energie. Práce se zaměřila na 9 fotovoltaických a 12 větrných elektráren, které jsou ohodnoceny dle ekonomických, environmentálních, sociálních a inovačních kritérií. Hlavním cílem této práce je provedení analýzy citlivosti kompromisní varianty na změnu váhového vektoru, tj. určit intervaly vah, v rámci kterých se získané řešení nemění. Práce stanovený problém řešila pomocí metody vícekriteriálního rozhodování ELECTRE III se zaměřením se na chování první indiferenční třídy.Práce uvažuje dvě, tři a čtyři kritéria, přičemž v případě tří kritérií rozebírá dva způsoby změn vah. Ve všech případech předpokládá, že změny všech vah jsou přímo závislé na změně jedné váhy. Analýza citlivosti se zabývá jak konkrétními příklady, tak i speciálními případy na obecné rovině. Práce srovnává numerický přístup s využitím matematického modelu, jejichž výsledky jsou v souladu.
Klíčová slova:
multiple criteria decision aiding; ELECTRE III; sensitivity analysis; renewable energy sources

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2018
Datum podání práce:
9. 5. 2019
Datum obhajoby:
17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66778_vaca04.pdf [1,95 MB]
Veřejná příloha:
18555_vaca04.zip [3,87 kB]
Oponentura:
61354_pfiala.pdf [64,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
66778_kalcevov.pdf [64,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66778/podrobnosti