Možnosti plateb za zboží a služby pomocí mobilních telefonů

Název práce: Možnosti plateb za zboží a služby pomocí mobilních telefonů
Autor(ka) práce: Mach, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matuštík, Ondřej
Oponenti práce: Kubíček, Jovan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na problematiku plateb za zboží a služby pomocí mobilních telefonů. Oblast mobilních plateb je potencionálním platebním systémem budoucnosti. To, do jaké míry budou mobilní platby v budoucnu využity, však nezávisí jen na využití jednotlivých aplikací a technologií, ale také na připravenosti potencionálních uživatelů na tyto technologie a ochotě uživatelů je naplno využívat. Cílem práce je přinést ucelený pohled na tuto problematiku, analyzovat současné možnosti využití jednotlivých technologií pro platby mobilním telefonem, zmapovat současnou situaci v segmentu mobilních plateb a přinést pohled na možný budoucí vývoj. Práci lze rozdělit do tří částí. První, teoretická část, definuje mobilní platby, uvádí čtenáře do problematiky zavádění mobilních plateb a popisuje možnosti využití těchto technologií. Druhá, praktické část, je rozborem dotazníku. Tento dotazník je primárně zaměřen na využití aplikací mobilních plateb mezi uživateli mobilních telefonů v České republice. Při vyhodnocování dotazníku je dán důraz na vyvození závěrů, které by mohly být využity při zavádění mobilních plateb. Třetí část je pak ukázkou možných aplikací mobilních plateb v dalších oborech. Čtenáři této bakalářské práce by tak měli získat ucelenou představu o problematice mobilních plateb, technologiích a aplikacích mobilních plateb. Případně získat informace o možnostech využití těchto plateb ve své oblasti podnikání.
Klíčová slova: SMS platby; GSM banking; mobilní telefony; mobilní obchodování; m-platby; bezkontaktní platby; mobilní platby
Název práce: Payments for goods and services via mobile phones
Autor(ka) práce: Mach, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matuštík, Ondřej
Oponenti práce: Kubíček, Jovan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on the issue of payment for goods or services by mobile phones. The area of mobile payments is a potential future payment system. To the extent to which the mobile payments in the future be used, however, depends not only on individual applications and technologies but also the readiness of potential users of these technologies and the willingness of users is fully used. The goal of this publication is to provide a comprehensive picture of this issue, analyze the possibility of using different technologies for mobile phone payments, to map the current situation in the segment of mobile payments and provide insight into the possible future development. The work can be divided into three parts. First, the theoretical part, defines mobile payments, says the reader into the introduction of mobile payments and describes the possibility of using these technologies. Second, the practical part, the analysis of the questionnaire. This questionnaire is primarily focused on the use of applications, mobile payments among users of mobile phones in the Czech Republic. When evaluating a questionnaire is given priority to conclude that could be used in the introduction of mobile payments. The third part is an example of mobile payments applications in other fields. Readers of this thesis would have to obtain a comprehensive understanding of the issue of mobile payments, technology and applications of mobile payments. Alternatively, to obtain information about how to use these payments in their business.
Klíčová slova: GSM banking; mobile phones; m-commerce; m-payments; mobile payments; contactless payment; SMS payment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2008
Datum podání práce: 1. 6. 2008
Datum obhajoby: 5. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/10203/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: