Specifika vývoje nezávislé hry na příkladu Feudal Alloy

Název práce: Specifika vývoje nezávislé hry na příkladu Feudal Alloy
Autor(ka) práce: Virt, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem Specifika vývoje nezávislé videohry na příkladu Feudal Alloy vychází ze skutečnosti, že v českém akademickém prostředí chybí publikace zabývající se tématem vývoje videoher. I přes stále rostoucí (ekonomický) význam videoherního průmyslu v rámci kulturních průmyslů, není tento význam reflektován v očích akademiků, politiků, ale ani široké veřejnosti. Z pohledu veřejnosti je videoherní průmysl záležitostí spíše mladší generace, z pohledu politiků je jako kreativní průmysl opomíjen i přesto, že jeho ekonomické výstupy dnes už několikanásobně převyšují dnes již etablovaný filmový průmysl. Prostřednictvím nestandardizovaného rozhovoru se členy studia Attu Games práce zjišťuje, jaká jsou specifika vývoje nezávislé videohry v českém prostředí. Tato zjištění dále komparuje s obecnou praxí mainstreamového vývoje tak, jak jej popisuje publikace Erika Bethkeho – Game Developement and Production. Z této komparace vyplývá, že specifikem nezávislého vývoje v Česku je práce v malých týmech, s nízkým rozpočtem, velkým zaujetím a bez orientace na ekonomický zisk. Překvapivým zjištěním je také nezájem o podporu ze strany státu.
Klíčová slova: nezávislá videohra; videoherní průmysl; vývoj videohry; indie game
Název práce: Specifics of indie game development on the example of Feudal Alloy
Autor(ka) práce: Virt, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubaš, Mario
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis with title Specifics of indie game development on the example of Feudal Alloy is based on the fact that there are no publications in the Czech academic environment dealing with the topic of video game development. Despite the ever-growing (economic) importance of the video game industry within the cultural industries, this importance is not reflected in the eyes of academics, politics or the general public. From the public´s point of view, the video game industry is a matter of younger generation, from the politics point of view, it is neglected as a creative industry, even though the economic outcomes are now several times higher than the already established movie industry. Through a non-standardized interview with members of Attu Games, the work indentifies the specifics of independent video game development in Czech environment. These findings are further compared to the general practice of mainstream development as described in Erik Bethke´s Game Development and Production. This comparison shows that the specifics of independent development in the Czech Republic are work in small teams, low budgets, a great deal of interest from the side of developers and no focus on economic profit. A suprising finding is also the lack of interest in state support.
Klíčová slova: video game industry; independent videogame; video game development; indie game

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2019
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69381/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: