Analýza vývoje životní úrovně v Československu v letech 1945-1989

Autor práce: Černíková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chalupecký, Petr
Osoba oponující práci: Johnson, Zdenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vývoje životní úrovně v Československu v letech 1945-1989
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj životní úrovně od roku 1945 do roku 1989 se zaměřením na komparaci období 1945 – 1968 a 1969 – 1989. Součástí této komparace je i souběžná komparace vývoje životní úrovně na českém a slovenském území. Text práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je vypracována na základě metod studia a rešerše odborné literatury i souvisejících statistických dat a poskytuje teoretická východiska ke zvolenému tématu práce. Praktická část práce se zakládá na metodách analýzy, syntézy a komparace statistických údajů pro sledované české a slovenské území. Porovnávány zde jsou konkrétně ukazatele příjmů a spotřeby domácností, nabídka spotřebního zboží a úroveň veřejných služeb. Analyzován je především jejich vývoj v čase a na vybraných územích. Na základě výsledků komparace jsou v závěrů práce vyhodnocena specifika každého období, celkový vývoj životní úrovně a validovány výzkumné hypotézy.
Klíčová slova: Československo; životní úroveň; hospodářský vývoj; plánovaná ekonomika; příjmy domácností; veřejné služby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vývoje životní úrovně v Československu v letech 1945-1989
Překlad názvu: Analysis Development of Living Standard in Czechoslovakia between 1945 - 1989
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to analyze the development of standard of living from 1945 to 1989 with a focus on the comparison of the periods 1945 – 1968 and 1969 – 1989. The text of the thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis is based on the methods of study and literature search and research of related statistical data and provides theoretical background to the chosen topic of the thesis. The practical part is based on methods of analysis, synthesis and comparison of statistical data for the monitored Czech and Slovak territory. In particular, household income and consumption indicators, consumer goods supply and the level of public services are compared. First of all, its development in time and in selected territories is analyzed. Based on the results of the comparison, the specifics of each period and the overall development of the living standard are evaluated and research hypotheses are validated in the conclusions of the thesis.
Klíčová slova: standard of living; economic development; planned economy; household incomes; public services ; Czechoslovakia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2019
Datum podání práce: 20. 8. 2019
Datum obhajoby: 11.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69078_cerl01.pdf [1,38 MB]
Oponentura62460_jerz01.pdf [313,51 kB]
Hodnocení vedoucího69078_chalupec.pdf [146,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69078/podrobnosti