Srovnání vlivu českého a slovenského automobilového průmyslu na hospodářský růst a zaměstnanost v letech 2008-2017

Název práce: Srovnání vlivu českého a slovenského automobilového průmyslu na hospodářský růst a zaměstnanost v letech 2008-2017
Autor(ka) práce: Strýček, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pekárek, Štěpán
Oponenti práce: Feurich, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce sleduje vliv odvětví automobilového průmyslu na vybrané ekonomické ukazatele v České a Slovenské republice a analyzuje jeho dopady na hospodářský růst a zaměstnanost mezi lety 2008-2017. Jejím hlavním cílem je posouzení, zdali měl automobilový průmysl nadprůměrně pozitivní dopad na hospodářský růst a zaměstnanost včetně současného porovnání průběhu pokrizového zotavení českého a slovenského automobilového průmyslu. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část popisuje soustavu národního účetnictví, jednotlivé sektorové účty a vymezuje automobilový průmysl dle evropské klasifikace NACE. Praktická část se skládá z analýzy struktury hospodářství jako celku v roce 2017 s podrobným zaměřením na odvětví automobilového průmyslu. Další část je věnována analýze příspěvku hrubé přidané hodnoty automobilového průmyslu na celkové hrubé přidané hodnotě hospodářství a jeho vlivu na zaměstnanost a dynamiku mezd mezi lety 2008-2017. V závěru práce zhodnocuji jednotlivé výstupy analýzy obou ekonomik, doprovázené porovnáním výsledků analýzy s výsledky odborných studií v rámci diskuze.
Klíčová slova: Národní účetnictví; Automobilový průmysl; Export; HPH; HDP; Zaměstnanost; Dynamika mezd
Název práce: Comparison of the impact of the czech and slovak automotive industry on economic growth and employment in 2008-2017
Autor(ka) práce: Strýček, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pekárek, Štěpán
Oponenti práce: Feurich, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis monitors the influence of the automotive industry on selected economic indicators in the Czech and Slovak republic and analyzes its impacts on economic growth and employment between 2008-2017. Its main objective is to assess whether the automotive industry has had an above-average positive impact on economic growth and employment, including a parallel comparison of the post-crisis recovery of the Czech and Slovak automotive industries. The thesis consists of two parts. The theoretical part describes the system of national accounting, individual sector accounts and defines the automotive industry according to the European NACE classification. The practical part consists of an analysis of the structure of the economy as a whole in 2017 with a detailed focus on the automotive industry. The next part is devoted to the analysis of the contribution of the gross value added of the automotive industry to the total gross value added of the economy and its impact on employment and wage dynamics between 2008-2017. In conclusion, I evaluate the individual outputs of the analysis of both economies, accompanied by a comparison of the results of the analysis with the results of expert studies in the discussion.
Klíčová slova: Automotive industry; National accounting; Export; GVA; GDP; Employment; Wage dynamics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2019
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 26. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68894/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: