Význam rizika pro měnovou politiku. Případ malé otevřené ekonomiky

Název práce: Does risk matter for Monetary policy? An evidence from small open economy model
Autor(ka) práce: Žemlička, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maršál, Aleš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Today, central banks use linearization techniques to solve their workhorse macroeconomic models. Unfortunately, linearization neglects the role of risk in economic decisions with implies, that households and firms in these models behave as if there were no uncertainty about the future. Linearized model hence abstracts from precautionary savings, risk premia and other results of “self-insurance” of economic agents. This thesis presents a study that explores, how the omission of these features in a model solution can distort monetary policy guidance provided by benchmark New Keynesian small open economy DSGE model calibrated to match the Czech macroeconomic data. Evaluation of impulse response functions shows nontrivial differences in short-term dynamics of crucial macroeconomic variables including policy rate. However, this result is contingent on the Calvo pricing mechanism, and alternative pricing assumption may change this outcome up to some degree. Loss function-based experiment indicates that inclusion of risk and other higher order terms leads to changes in optimal policy rule coefficients. Specifically, these results show, that due to the usage of linearized model, monetary policy authority can systematically underweight output gap in its reaction function and overstates the optimal value of interest rate smoothing parameter by a factor of 3. This second result is materially more robust to alternative pricing mechanism.
Klíčová slova: Monetary Policy; Computable General Equilibrium Models; Open Economy Macroeconomics; Computational Techniques
Název práce: Význam rizika pro měnovou politiku. Případ malé otevřené ekonomiky
Autor(ka) práce: Žemlička, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maršál, Aleš
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Centrální banky v současnosti používají k řešení svých makroekonomických modelů linearizační metodu. Linearizace bohužel vede k opomenutí vlivu rizika na rozhodování firem a domácností, které se tudíž v linearizovaném modelu chovají jako kdyby nečelili nejistotě ohledně budoucího vývoje. Linearizovaný model tak abstrahuje od opatrnostních úspor, rizikové prémie a dalších efektů „sebepojišťovaních“ aktivit ekonomických subjektů. Tato práce prezentuje studií mapující, jakým způsobem může opomenutí těchto efektů zkreslit chování centrální banky ve standardním Novokeynesiánském modelu malé otevřené ekonomiky kalibrovaném na česká data. Funkce impulzní odezvy ukazují netriviální rozdíly v krátkodobé dynamice hlavních makroekonomických veličin včetně měnově-politické sazby centrální banky. Tento nicméně může nicméně záviset na použití Calvova cenového mechanismu, a použití alternativního mechanismu strnulých cen může do jisté míry změnit tyto závěry. Analýza ztrátové funkce centrální banky ukazuje, že zahrnutí rizika a dalších efektů vyššího řádu vedou ke změně optimálních koeficientů měnově-politického pravidla. Použití linearizovaného modelu vede k podhodnocení produkční mezery v reakční funkci centrální banky a nadhodnocení optimálního koeficientu vyhlazování úrokových sazeb faktorem 3. Tento výsledek je relativně robustní vůči alternativnímu cenovému mechanismu.
Klíčová slova: Makroekonomie malé otevřené ekonomiky; Výpočetní metody; Měnová politika; Výpočetní modely všeobecné rovnováhy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2019
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 10. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68830/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: