Index kreativity, jeho modifikace a uplatnitelnost v podmínkách hodnocení ekonomické výkonnosti krajů ČR za rok 2017

Název práce: Index kreativity, jeho modifikace a uplatnitelnost v podmínkách hodnocení ekonomické výkonnosti krajů ČR za rok 2017
Autor(ka) práce: Hájková, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Pělucha, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem kreativní ekonomiky. Zkoumání kreativní ekonomiky a jejích ukazatelů je v současné době aktuální zejména kvůli potřebě zkoumaní i alternativních ukazatelů výkonnosti ekonomiky. Cílem práce bylo zhodnotit postavení krajů České republiky podle modifikovaného indexu kreativity v roce 2017. Diplomová práce se tak zabývá přímo definicemi kreativní ekonomiky, kreativní třídy a kreativních regionů, a také obsahuje samotný výpočet hodnot indexu kreativity v krajích ČR za rok 2017. V práci byly ověřovány dvě hypotézy. První z hypotéz se potvrdila s tím, že platí, čím je významnější krajské město v rámci sídlení struktury České republiky, tím vyšších hodnot nabývá modifikovaný index kreativity v tomto kraji. Druhá z hypotéz byla vyvrácena. Neplatí tedy tvrzení, že vyšší hodnota modifikovaného indexu kreativity indikuje vyšší hodnotu HDP na obyvatele v tomto kraji.
Klíčová slova: Kreativní region; Kreativní ekonomika; Index kreativity; Kraje České republiky; HDP na obyvatele
Název práce: Creativity Index, its Modification and Applicability in the Conditions of Evaluation of the Economic Performance of Regions in Czech Republic in 2017
Autor(ka) práce: Hájková, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kouřilová, Jana
Oponenti práce: Pělucha, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with theme of creative economy and its measurement through a modified creativity index. The creative economy and its indicators are currently up-to-date because of need to explore alternative economic indicators. The thesis includes definitions of creative economy, creative class and creative regions. Also contains calculation of values of the creativity index in the regions in Czech Republic in 2017. In thesis was verified two hypotheses. First hypotheses were confirmed, so we can say that the more important regional city has higher value of creativity index. Second hypothesis has been disproved, so it isn’t true that higher value of creativity index indicates a higher value of GDP per capita in this region.
Klíčová slova: Regions of Czech Republic; Creativity index; GDP per capita; Creative economy; Creative region

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 12. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68042/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: