Hmotná podpora rodin v České republice se zaměřením na rodiny střední třídy v roce 2018

Název práce: Hmotná podpora rodin v České republice se zaměřením na rodiny střední třídy v roce 2018
Autor(ka) práce: Havelková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá hmotnou podporou rodin střední třídy ze strany státu pomocí sociálních dávek. Rodinné dávky jsou klíčovým nástrojem podpory rodin a pomáhají tak předcházet chudobě rodin s dětmi. Nastavení jednotlivých parametrů rodinné politiky včetně sociálních dávek pro rodiny s dětmi má širokosáhlé dopady napříč různými oblastmi sociální politiky, společnosti i celé ekonomiky. Práce podává přehled o poskytovaných rodinných sociálních dávkách a jejich aktuální úpravě z hlediska nároku, valorizace a formy výpočtu jejich výše. V práci je sumarizováno aktuální nastavení rodinných dávek a jsou představeny návrhy změn na základě analýzy vývoje výdajů na jednotlivé dávky. Nejzásadnější navrhovanou změnou je vytvoření alternativní konstrukce rodičovského příspěvku navázaného na předchozí pobíranou mzdu se záměrem pomoci zejména rodinám střední třídy překlenout období významného výpadku jejich příjmů způsobeného narozením dítěte. Navrhovaná změna by znatelně redukovala propad příjmů domácností střední třídy během setrvání rodiče na rodičovské dovolené a s odstupem několika let by zároveň přinesla významné úspory veřejných financí.
Klíčová slova: sociální politika; státní sociální podpora; sociální dávky; rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; porodné; peněžitá pomoc v mateřství; rodinná politika; rodičovství; sociální zabezpečení
Název práce: Material support for families in the Czech Republic with a focus on middle-class families in 2018
Autor(ka) práce: Havelková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis addresses the material support of middle-class families from the state through social benefits. Family benefits are a key instrument for supporting families and they help prevent poverty of families with children. Individual parameters of family policy, including social benefits for families with children, have wide-ranging implications across various areas of social policy, society and the economy. This work presents an overview of the family social benefits provided and their current adjustment in terms of entitlement, valorisation and the form of their calculation. The work summarizes the current setting of family benefits and introduces proposals for changes based on the analysis of the development of expenditure on individual benefits. The most significant suggested change is the proposal of alternative design of the parental allowance based on the previous wage received by the parent, with the intent of helping middle-class families to easier overcome the period of significant loss of income due to childbirth. The proposed change would significantly reduce the decline in household income of the middle-class families while the parent remains on parental leave and, at the same time, would bring significant savings in public finances in the following years.
Klíčová slova: state social support; social security; birth grant; maternity benefit; parenthood; family policy; social benefits; parental allowance; child allowance; social policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67830/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: