Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Průběh hospodářského cyklu v letech 2000 až 2017 a jeho dopad na nezaměstnanost v ČR ve srovnání se zeměmi OECD

Autor práce: Novák, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci: Dyba, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Průběh hospodářského cyklu v letech 2000 až 2017 a jeho dopad na nezaměstnanost v ČR ve srovnání se zeměmi OECD
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je analýza příčin a dopadů hospodářského cyklu České republiky, jakožto jedné z členských zemí Visegrádské skupiny a následná komparace dat s průměrem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Cíl práce je naplněn pomocí analýzy makroekonomických indikátorů v období let 2000 – 2017. Teoretická část je věnována definování základních makroekonomických ukazatelů, jako je trh práce, hospodářský cyklus či hospodářská politika. V praktické části došlo k analýze základních makroekonomických ukazatelů, které jsou čerpány z databáze OECD. Na základě dat z tabulek a grafů byl potvrzen fakt, že země Visegrádské skupiny konvergují k průměru OECD. Hlavním výstupem diplomové práce je vyvrácení hypotézy, že Česká republika se v letech 2000 až 2017 v rámci Visegrádské skupiny nejvíce přiblížila k průměru zemí OECD.
Klíčová slova: Hospodářský cyklus; nezaměstnanost; hrubý domácí produkt; hospodářská politika; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Průběh hospodářského cyklu v letech 2000 až 2017 a jeho dopad na nezaměstnanost v ČR ve srovnání se zeměmi OECD
Překlad názvu: The business cycle in the years 2000 to 2017 and its impact on unemployment in the Czech Republic compared to OECD
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the thesis is to analyze the causes and impacts of the Czech Republic's business cycle as one of the Visegrad member countries and to compare the data with the Organization for Economic Cooperation and Development average. The aim of the thesis is fulfilled by the analysis of macroeconomic indicators in the period 2000 - 2017. The theoretical part is devoted to the definition of basic macroeconomic indicators such as labor market, business cycle or economic policy. In the practical part the basic macroeconomic indicators, which are drawn from the OECD database, were analyzed. Based on data from tables and graphs, the fact that the Visegrad countries converge to the OECD average was confirmed. The main output of the thesis is to refute the hypothesis that the Czech Republic was the closest to the OECD average in the Visegrad Group from 2000 to 2017.
Klíčová slova: unemployment; economic policy; Economic cycle; labor market; gross domestic product

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 26.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67717_xnovv65.pdf [3,52 MB]
Oponentura63402_qdybk00.pdf [400,08 kB]
Hodnocení vedoucího67717_czes01.pdf [388,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67717/podrobnosti