Analýza a porovnání přínosů OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a porovnání přínosů OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Autor práce:
Bullová, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bednář, Milan
Osoba oponující práci:
Ehler, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se soustředí na analýzu a porovnání přínosů poskytnuté dotační podporyz Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 a aktuálního Operačního programuPodnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. Hlavním cílem je ověření hypotézy,že je prospěšnost dotačních podpor pro podnikatele v rámci OPPIK ve srovnání s OPPI nižší.Teoretická část práce představuje komplexní strukturu stěžejních programových dokumentů avysvětluje jejich provázanost, definuje základní pojmy a zabývá se také negativními vlivyposkytování dotačních podpor. Praktická část práce nejprve porovnává oba operační programyz hlediska poměru mezi počty předložených a schválených žádostí a také celkové úspěšnostijejich čerpání. Dále obsahuje tři případové studie. První z nich komplexně porovnává obaoperační programy. Druhá studie ukazuje případ pokřivení trhu způsobené nevhodně nastavenoudotační podporou, které vedlo ke krachu prosperujícího podniku. Nakonec třetí studie komplexněukazuje konkrétní příklad procesu od podání žádosti do realizace projektu a možná úskalí, kterána žadatele číhají v podobě nejednoznačně nastavených podmínek. Data pro případové studiez velké části poskytla společnost zabývající se dotačním poradenstvím a díky tomu práceumožňuje zcela konkrétní pohled jednak na porovnání obou operačních programů a dále na ažnepřiměřenou administrativní zátěž. V neposlední řadě se práce zabývá také tématem možnéhonegativního vlivu v jednotlivých oblastech podpory s ohledem na pokřivení trhů a obsahujestručné zhodnocení vlivu dotací na hrubý domácí produkt. Práce může dobře posloužit jakonázorový materiál pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto řídícímu orgánu pro možnázlepšení řízení OPPIK.
Klíčová slova:
subsidies; entrepreneurship; Czech Republic; competitveness; administrative burden; inovation; European Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 10. 2018
Datum podání práce:
10. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67293_xbulv03.pdf [756,43 kB]
Oponentura:
63154_ehlt01.pdf [4,29 MB]
Hodnocení vedoucího:
67293_xbedm15.pdf [263,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67293/podrobnosti