Možnosti měření ekonomického blahobytu

Název práce: Možnosti měření ekonomického blahobytu
Autor(ka) práce: Jakubčin, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Rusmichová, Lada
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Základním tématem této práce je měření ekonomického blahobytu v zemích Visegradské skupiny. V první části práce jsou zdůrazněny základní nedostatky HDP jako ukazatele ekonomické výkonnosti a blahobytu a na základě rešerše odborné literatury identifikovány klíčové oblasti ekonomického blahobytu. S využitím metodologie L. Osberga je následně zkonstruován index ekonomického blahobytu pro země V4. Na základě provedených výpočtů je jako země s dlouhodobě nejvyšší úrovní ekonomického blahobytu mezi zeměmi V4 vyhodnocena Česká republika. Kromě analýzy hodnot IEWB a jejich trendů je rovněž provedena analýza citlivosti dokazující relativní robustnost naměřených výsledků. V závěru práce jsou rovněž diskutovány některé metodologické nedostatky IEWB.
Klíčová slova: Ekonomický blahobyt; HDP; IEWB
Název práce: Measuring economic well-being
Autor(ka) práce: Jakubčin, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nečadová, Marta
Oponenti práce: Rusmichová, Lada
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis focuses on the measurement of economic well-being in the Visegrad group countries. The first part of the thesis emphasizes the fundamental limitations of GDP as an indicator of economic performance and well-being and identifies key areas of economic well-being based on a literature review. The index of economic well-being for V4 countries is then constructed using the methodology of L. Osberg. Based on the calculations made, the Czech Republic is evaluated as the country with the highest long-term economic well-being among the V4 countries. In addition to analyzing IEWB values and trends, a sensitivity analysis demonstrating the relative robustness of measured results is also performed. Finally, some methodological limitations of IEWB are discussed.
Klíčová slova: Economic well-being; GDP; IEWB

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 14. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65194/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: