Competitive Intelligence: Analýza konkurenčního prostředí firmy PolyPLASTY s.r.o

Název práce: Competitive Intelligence: Analýza konkurenčního prostředí firmy PolyPLASTY s.r.o
Autor(ka) práce: Faruzel, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Šišková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce ?Competitive Intelligence: Analýza konkurenčního prostředí firmy PolyPLASTY s.r.o.? je uvedení teoretických přístupů, které se používají k analýze konkurenčního prostředí firem, analyzovat konkurenční prostředí firmy PolyPLASTY s.r.o. a navrhnout ontologii v Topic Maps pro analýzu konkurenčního prostředí firem. Obecným přínosem, kterého bych rád zpracováním této práce dosáhl je vytvoření anotovaného dokumentu a základů poznatkové báze, která může být využitelná pro vytvoření znalostního portálu k systematickému monitoringu konkurenčního prostředí firmy PolyPLASTY s.r.o. Při zpracování analýzy se vycházelo z informací získaných při interview, které poskytl Ing. Vlček a dále také z otevřených informačních zdrojů s maximálním využitím obsahu seminárních prací, které již byly o konkurenčním prostředí firem z klastru Omnipack formou pěti Porterových sil na VŠE (Vysoká škola ekonomická) zpracovány. Analýzu byla také zpracována formou strukturovaného dokumentu, který byl anotován pomocí Topic Mapy, představující zároveň poznatkovou bázi využitelnou pro vytvoření znalostního portálu k systematickému monitoringu konkurenčního prostředí firmy Polyplasty. Bakalářská práce je rozdělena do dvou části. První část začíná tématem Competitive Inteligence, dále pokračuje uvedením různých teoretických přístupů, které jsou používány k analýze prostředí firem. Podrobněji jsou popsány metody ?pět Porterových sil " a STEEP (sociální, technologické, ekonomické, environmentální a politické vlivy). Tereoticko-metodologická část je ukončena popisem konceptu Topic Maps. Druhá část spočívá v aplikace metody "pět Porterových sil " a metody STEEP na prostředí firmy PolyPLASTY s.r.o., z klastru Omnipack. Aplikační část pokračuje manažerským výstupem, kde jsou stručně popsány výsledky analýzy. Aplikační část je ukončena popisem vytvořené znalostní báze. Bakalářská práce včetně anotovaného dokumentu a vytvořené základní znalostní báze lze nalézt na přiloženém CD.
Klíčová slova: Competitive Intelligence; PolyPLASTY s.r.o; STEEP
Název práce: Competitive Intelligence: A competitive environment analysis of PolyPLASTY s.r.o
Autor(ka) práce: Faruzel, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Šišková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the presented work Competitive Intelligence: A competitive environment analysis of PolyPLASTY s.r.o. Company is to outline theoretical principals that are used for competitive environment analyses, to analyze the competitive environment of a company named PolyPLASTY s.r.o. and to design ontology for analysis of corporate competitive environment by using Topic Maps technology. A common contribution I would like to achieve by writing this paper is firstly to produce the competitive environment analysis for PolyPLASTY s.r.o. and to outline theoretical principles possible. Besides that, an annotated document and knowledge base essentials have been created. The knowledge base might me used for building a knowledge portal to monitor the competitive environment of PolyPLASTY Company systematically. This paper has been produced thanks to information gathered on an interview with Ing.Vlček and many other information resources. Seminar papers written by students of the University of Economics in Prague concerning competitive intelligence analysis for companies from Omni pack Cluster based on Porter's Five Forces method has been used a lot. The analysis has been produced as a structured document annotated by Topic Maps technology (in the structure used at the University of Economics) as well. The document also represents a knowledge base which can be used to build a knowledge portal for systematic monitoring of competitive environment of PolyPLASTY Company. The paper consists of two parts. The first one begins with Competitive Intelligence introduction. A plenty of theoretical principles that can be used for competitive intelligence analysis follow. Methods "Porter's five Forces Analysis" and STEEP (Social, Technological, Economic, Ecological and Political aspects) have been brought closer. At the end of the theoretical part the concept of Topic Maps have been described. The second part is concerned with application of mentioned methods in conditions of PolyPLASTY Company from Omni pack Cluster. The application part continues with a manager output describing acquired analysis results shortly. A description of created knowledge base concludes the second part. The annotated document as well as the knowledge base can be found on enclosed CD.
Klíčová slova: PolyPLASTY s.r.o; STEEP; Competitive Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2008
Datum podání práce: 30. 6. 2008
Datum obhajoby: 10. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/10211/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: