Návrh rámcové strategie společnosti Trek s využitím strategické analýzy

Název práce: Návrh rámcové strategie společnosti Trek s využitím strategické analýzy
Autor(ka) práce: Lukšanová, Gabriela Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Kubíčková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodnou strategii společnosti Trek ve střednědobém horizontu 3 let, a to na základě poznatků ze strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část bude obsahovat zejména přehled teoretických konceptů, jejich kritiky a metod strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Teoretická část bakalářské práce poskytne teoretická východiska v podobě metodického aparátu – formulace poslání, vize a strategických cílů, PESTLE analýza, Porterův model pěti sil, VRIO analýza, portfolio analýza pomocí GE/McKinsey matice, finanční analýza a návrh strategie na základě SWOT analýzy. Výsledkem praktické části bude návrh jedné ze čtyř strategií odvoditelných z kombinace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (TOWS matice), která by mohla vést k naplnění definovaných strategických cílů společnosti Trek.
Klíčová slova: Strategická analýza; Porterův model pěti sil; VRIO analýza; finanční analýza; PESTLE analýza; SWOT analýza
Název práce: Designing a suitable strategy of company Trek with the use of strategic analysis
Autor(ka) práce: Lukšanová, Gabriela Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Kubíčková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to propose a suitable strategy of Trek in the medium term of 3 years based on the knowledge of the strategic analysis of the external and internal environment of the company. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part will include in particular an overview of theoretical concepts, their critique and methods of strategic analysis of the external and internal environment. The theoretical part of the bachelor thesis will provide the theoretical basis in the form of methodical apparatus - formulation of mission, vision and strategic goals, PESTLE analysis, Porter model of five forces, VRIO analysis, portfolio analysis using GE / McKinsey matrix, financial analysis and SWOT analysis. The practical part will result in the design of one of the four strategies deductible from a combination of strengths and weaknesses, opportunities and threats (TOWS matrix) that could lead to meeting the defined strategic goals of Trek.
Klíčová slova: Strategic analysis; Porter's five forces model; PESTLE analysis; VRIO analysis; financial analysis; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2019
Datum obhajoby: 6. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66340/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: