Finanční benchmarking podniku Prabos Plus, a.s

Název práce: Finanční benchmarking podniku Prabos Plus, a.s
Autor(ka) práce: Sanitrik, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Machová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Podnik Prabos plus, a.s. je jedním z největších výrobců pracovní obuvi v České republice, jeho akcie se v květnu roku 2018 začaly obchodovat na burze START. Cílem práce je posoudit přitažlivost emitenta pro potenciální investory z hlediska schopnosti tvorby hodnoty pro vlastníky, a to prostřednictvím finančního benchmarkingu v letech 2014-2017 dle metody INFA. Dále na základě výsledků identifikovat silné a slabé stránky podniku a navrhnout doporučení, jak finanční situaci zlepšit. Srovnání s odvětvím je doplněno o strukturální analýzu účetních výkazů. Hlavním zdrojem dat jsou účetní výkazy podniku ve sledovaných letech a analytické materiály Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Na základě analýzy lze konstatovat, že podnik je v současné době pro investory přitažlivým, jelikož dosahuje kladných hodnot ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA), které navíc konstantně rostou. Podnikatelský model podniku je nastaven dobře, za účelem zmírnění rizika v podobě kolísajících tržeb mu byla doporučena jejich diverzifikace, podnik by se mohl zaměřit na tuzemský retailový trh nebo na export do zahraničí. V současné chvíli však na tyto kroky nemusí být pro poměrně vysokou zadluženost připraven.
Klíčová slova: teorie řízení hodnoty; finanční benchmarking; INFA; EVA; alternativní náklady na kapitál; rentabilita vlastního kapitálu; ROE; spread; ekonomická přidaná hodnota
Název práce: Financial benchmarking of Prabos Plus, a.s
Autor(ka) práce: Sanitrik, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Oponenti práce: Machová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Prabos plus, a.s., one of the largest occupational footwear producer in the Czech Republic, had its initial public offering on START stock market on May 2018. The object of the paper was to assess the issuer’s attractiveness for potential investors in terms of the company’s ability to create value for shareholders by benchmarking its financial results in 2014-2017 against a relevant section using the INFA method and to propose measures to improve the firm’s financial situation. Structural analysis of financial statements was also performed to help better understand the company’s situation. The main data sources were the financial statements of the company and a database of Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. The results of the analysis indicate that Prabos is an attractive issuer as its economic value added was positive in 2016 and 2017 and was constantly growing over the years. The business model is well set up. In order to mitigate the risk in the form of fluctuating revenues, it is recommended to diversify the company’s revenue sources by focusing on Czech retail market and or expanding abroad. However, currently the company may not be able to carry out the recommended measures due to its relatively high indebtedness.
Klíčová slova: value-based management; financial benchmarking; INFA method; EVA; economic value added; spread; opportunity costs; return on equity; ROE

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 6. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68930/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: