Okun’s Law in the Eurozone in the Post-Crisis era

Název práce: Okun’s Law in the Eurozone in the Post-Crisis era
Autor(ka) práce: Bodeneyev, Azamat
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Bertoli, Paola
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Eurozone has experienced two tragic financial crises during 2008-2013. When the global financial crisis hit, it exposed all the inherent flaws of the eurozone. During the crisis virtually all countries of the euro area has been facing high unemployment rate and from the general perspective of regulators, low economic growth is a trigger mechanism for high unemployment. This paper seeks to investigate whether the relationship between real gross domestic product and unemployment is significant for the eurozone countries for the period 2002-2018. Panel quarterly data analysis is employed to ascertain the association among growth and unemployment in the three periods (2002:1-2008:3; 2008:4-2018:4; 2002:1-2018:4) for the nineteen countries of the euro area. The Hodrick-Prescott filter is applied to several macroeconomic time series in order to illustrate the picture of the effect of Global Recession and Eurozone crisis. The meticulous analysis and description of the datasets are provided as well. Different methods are employed to better understand the theory and compare the results to the original findings. The key finding of this paper is that economic growth has more significant impact on the male unemployment than on the female unemployment in the eurozone. Moreover, Okun’s coefficient for the post-crisis era is found to be much more significant than for the pre-crisis era.
Klíčová slova: Unemployment; Economic growth; Eurozone; Panel analysis; HP Filter; Okun's Law
Název práce: Okun’s Law in the Eurozone in the Post-Crisis era
Autor(ka) práce: Bodeneyev, Azamat
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slaný, Martin
Oponenti práce: Bertoli, Paola
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Eurozóna zažila v letech 2008-2013 dvě tragické finanční krize. Během krize se prakticky všechny země eurozóny setkaly s vysokou mírou nezaměstnanosti a z obecného hlediska regulátorů je nízký hospodářský růst spouštěcím mechanismem vysoké nezaměstnanosti. Tato práce se snaží zjistit, zda je vztah mezi reálným hrubým domácím produktem a nezaměstnaností pro země eurozóny v období 2002-2018 významný. Čtvrtletní analýza panelových dat je použita pro zjištění asociace mezi růstem a nezaměstnaností ve třech obdobích (2002:1-2008:3; 2008:4-2018:4; 2002:1-2018:4) pro devatenáct zemí eurozóny. Hodrick-Prescottův filtr je aplikován na několik makroekonomických časových řad, aby byl ilustrován obraz vlivu globální recese a krize eurozóny. Provádí se také pečlivá analýza a popis souborů údajů. Různé metody jsou použity, aby lépe pochopit teorii a porovnat výsledky s původními zjištěními. Klíčovým zjištěním tohoto dokumentu je, že hospodářský růst má významnější dopad na nezaměstnanost mužů než na nezaměstnanost žen v eurozóně. Okunův koeficent pro postkrizovou éru je navíc mnohem významnější než pro předkrizovou éru.
Klíčová slova: Nezaměstnanost; Hospodářský růst; Eurozóna; Analýza panelových dat; HP filtr; Okunův zákon

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 14. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68662/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: