Vliv Rozhodování Domácností na Příjmová Nerovnost

Název práce: Influence of Household Decision Making on Income Inequality
Autor(ka) práce: Mirzo, Shabnami
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maialeh, Robin
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis revolves around how individuals play a role in the level of income inequality through the decisions they make, whether that be; (i) level of consumption, (ii) savings and investment, (iii) time allocation and hours worked, (iv) the rate of female labour participation and (v) religiosity. Regression analysis performed for aforementioned decisions on measures of inequality, through Ordinary Least Squares (OLS) regression model. Countries chosen for analysis were Czech Republic, South Africa, Tajikistan and United States. The Czech Republic and South Africa were chosen based on being counterparts in the area of the measures of inequality. In contrary, Tajikistan and United States were chosen based on being counterparts in the area of Gross Domestic Product (GDP). Data sources used include the Global Consumption Income Project (GCIP), the International Labour Organization Database (ILOSTAT), European Social Survey (ESS), World Values Survey (WVS), OECD Library, etc.. In addition, an online survey was conducted to identify preferences based on income group when choosing who to marry. Results from the regression showed that most of the decision variables were significant in all countries. There were different trends amongst the countries for each variable, some having negative relationships, positive. The trends were backed up by the characteristics and circumstances of the country. Female labour participation had most significance, but rather a positive relationship- where if more females worked, income inequality would increase.The data was also tested for reverse causality, to which it was present in most of the decisions, paving way for perception that individual can be constrained by their income and unfair distributions.
Klíčová slova: Income Inequality; Labour Participation; Consumption; Time Allocation; Savings
Název práce: Vliv Rozhodování Domácností na Příjmová Nerovnost
Autor(ka) práce: Mirzo, Shabnami
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maialeh, Robin
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce je o roli, kterou jednotlivci hrají v příjmové nerovnosti díky jejich rozhodnutí, co se týče i) úrovně spotřeby, ii) úsporů a investicí, iii) alokace času a odpracovaných hodin, iv) míry účasti žen na trhu práce a v) religiozity.Regresní analýza byla provedena pro výše uvedená rozhodnutí měřicí nerovnost pomocí modelu OLS (Ordinary Least Squares). Vybrané země pro analýzu byly Česká republika, Jihoafrická republika, Tádžikistán a Spojené státy. Česká republika a Jihoafrická republika byly vybrány, jelikož jsou protějšky v oblasti míry nerovnosti. Naopak Tádžikistán a Spojené státy byly vybrány na základě toho, že jsou protějšky v oblasti hrubého domácího produktu (HDP).Použité zdroje dat jsou: projekt Global Consumption Income Project (GCIP), databáze Mezinárodní organizace práce (ILOSTAT), Evropský sociální průzkum (ESS), Světový průzkum hodnot (WVS), OECD, atd. Kromě toho byl proveden online průzkum identifikující preference při výběru manžela/manželky založené na příjmové skupině, ve které se dotázaný nachází. Výsledky z regresní analýzy ukázaly, že většina proměnných byla významná ve všech zemích. U jednotlivých proměnných mezi jednotlivými zeměmi se ukázaly různé trendy; některé měly negativní poměr, některé pozitivní. Trendy záležely na různých charakteristikách a okolnostích, ve kterých se každá země nachází. Nejvýznamnější trend byl účast žen na trhu práce; pokud by více žen pracovalo, vzrostla by nerovnost příjmů.Data byla také testována na reverzní kauzalitu ve všech rozhodnutích a vyšlo najevo, že jednotlivci mohou být omezeni svým příjmem a nespravedlivém rozdělením příjmu.
Klíčová slova: Příjmová nerovnost; Spotřeba; Alokace času; účast na trhu práce; úspory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 14. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68642/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: