Motivace pracovníků v neziskovém sektoru ve srovnání s benefity ziskového sektoru

Název práce: Motivace pracovníků v neziskovém sektoru ve srovnání s benefity ziskového sektoru
Autor(ka) práce: Shiyanova, Syuzanna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení současného motivačního systému ve vybraných neziskových organizacích a zjištění, co motivuje zaměstnance k práci v neziskovém sektoru, včetně identifikace hlavních motivačních faktoru. Celá práce je rozdělená do dvou části. První část práce se věnuje charakteristice neziskového sektoru, více se zaměřuje na nestátní neziskové organizace, dále oblastí motivace, zdrojů motivace a problematice motivování zaměstnanců v neziskových organizacích. Druhá praktická část představuje několik vybraných neziskových organizací a následně vyhodnocuje výsledky provedeného výzkumu. V závěru práce jsou navržená možná opatření, která mohou pomoci zlepšit motivaci zaměstnanců.
Klíčová slova: teorie motivace ; zaměstnanci; Nezisková organizace; neziskový sektor; motivace
Název práce: Motivation of workers in the non-profit economic sector as compared to benefits of the profitable sector
Autor(ka) práce: Shiyanova, Syuzanna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Honsová, Pavlína
Oponenti práce: Surynek, Alois
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is to analyze the current motivation system in selected non-profit organizations and to find out what motivates employees to work in the non-profit sector, including the identification of the main motivational factors. The whole work is divided into two parts. The first part of the thesis deals with the characteristics of the non-profit sector, focused on non-governmental non-profit organizations. Motivation, sources of motivation and issue of motivating employees in non-profit organizations. The second practical part introduces several selected non-profit organizations and then evaluates the results of the research. In the conclusion, there are suggested possible measures that can help to improve motivation of employees.
Klíčová slova: Non-profit organization; non-profit sector; motivation; motivation theory; employees

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 7. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68291/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: