Analysis of the impact of family planning on China’s economy

Název práce: Analysis of the impact of family planning on China’s economy
Autor(ka) práce: Huang, Yichen
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Máslo, Lukáš Augustin
Oponenti práce: Bertoli, Paola
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The implementation of China’ s one-child policy has been a whole generation, which produces not only the effect of controlling and slowing down population growth but also a very high social cost. This thesis uses CPI, national savings rate, the pension system, healthcare level, per capita disposable income and education level to analyze the impact of family planning on China's economy. After the econometric model, the author comes to a conclusion that the average family size has a negative impact on China's economy. In the regression analysis, family planning has a negative impact on GDP at the significant level of 0.1, it also has a negative impact on GDP growth rate at the significant level 0.1. Family planning in China has reduced the size of the family and has a favorable effect on growth for the Chinese economy. This thesis also introduces the disadvantages of family planning in China. At the end of the article, it also introduces the second-child policy which opened in 2015.
Klíčová slova: Economic growth; Population development; Family policy; Demographic dividend
Název práce: Analysis of the impact of family planning on China’s economy
Autor(ka) práce: Huang, Yichen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Máslo, Lukáš Augustin
Oponenti práce: Bertoli, Paola
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Politika jednoho dítěte v Číně byla realizována po celou generaci, která nejenže ovlivňuje a zpomaluje růst populace, ale také vytvářejí vysoké sociální náklady. Tato diplomové práce využívá CPI, míra národní spoření, důchodový systém, úroveň zdravotní péče, disponibilní důchod na obyvatele a úroveň vzdělání analyzuje dopadu plánovaného rodičovství na čínskou ekonomiku. Po ekonomického modelu, autor získává závěr, že průměrná velikost rodiny má negativní dopad na čínskou ekonomiku. V regresní analýze je negativní dopad plánovaného rodičovství na GDP na významné úrovni 0,1 a jeho negativní dopad na tempo růstu GDP je na významné úrovni 0,1. Plánování rodiny v Číně snížilo velikost rodiny a mělo pozitivní dopad na hospodářský růst Číny. Tato diplomové práce také popisuje nevýhody plánování rodiny v Číně. V závěru práci také popisuje politiku druhého dítěte, která byla zřízená v roce 2015.
Klíčová slova: Population development; Family policy; Demographic dividend; Economic growth

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 14. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67844/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: