Finanční gramotnost mezi malými a středními podniky

Název práce: Financial literacy among family business SMEs
Autor(ka) práce: Kovac, Michel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Hnilica, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to determine the level of financial literacy among managers of family business SMEs operating in Slovenia. The final results and analysis are based on academic literature review, review of best practices and an assembled survey with which the level of financial literacy was tested. The survey comprises of three parts, with the first one collecting general information about the respondent, the second measuring basic understanding of financial concepts, while the last one tests advanced concepts of financial literacy. The thesis focuses on determining to what extent can managers comprehend financial statements and corresponding ratios. The total of 95 managers, from various industrial sectors, took part in the survey. After a careful and detailed analysis of the feedbacks collected in due course, the results of the survey show that managers are literate in understanding basic concepts, however, they considerably struggle with advanced topics, thus making them overally financially illiterate.
Klíčová slova: Slovenia; financial literacy; small and medium enterprises (SME), ; family business
Název práce: Finanční gramotnost mezi malými a středními podniky
Autor(ka) práce: Kovac, Michel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Hnilica, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je zjistit míru finanční gramotnosti manažerů malých a středních podniků působících ve Slovinsku. Závěrečné výsledky a analýza jsou založeny na přehledu odborné literatury, hodnocení osvědčených postupů a sestaveném průzkumu, s nímž byla testována úroveň finanční gramotnosti. Průzkum se skládá ze tří částí, z nichž první obsahuje obecné informace o respondentovi, druhý měří základní chápání finančních konceptů, zatímco poslední testuje pokročilé koncepty finanční gramotnosti. Práce se zaměřuje na určení, do jaké míry mohou manažeři chápat účetní závěrky a odpovídající ukazatele. Průzkumu se zúčastnilo celkem 95 manažerů z různých průmyslových odvětví. Po pečlivé a podrobné analýze zpětných vazeb shromážděných v pravý čas výsledky průzkumu ukazují, že manažeři jsou gramotní v porozumění základním pojmům, nicméně značně bojují s pokročilými tématy, což je činí nadměrně finančně negramotnými.
Klíčová slova: Slovnisko; finanční gramotnost; malé a střední podniky; rodinná firma

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 11. 2018
Datum podání práce: 25. 8. 2019
Datum obhajoby: 5. 9. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67815/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: