Evaluation of investment decision for residential rental property in three different countries: Czech Republic, Poland and Slovakia

Název práce: Evaluation of investment decision in residential rental property among three different countries: Czech Republic, Poland and Slovakia
Autor(ka) práce: Shynkarenko, Mykhaylo
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to investigate the investment decision of a non – resident to purchase the best residential property with rental purposes in three different countries in central Europe. The topic is extremely important due to an increasing number of business schemes for entrepreneurs and international business integration for foreigners, as well as due to rapid economic changes and international cooperation. Current research will describe the investment environment of Czech Republic, Poland and Slovakia, specifically will provide instruction for real estate investment environment. Therefore, data about legal structure of three countries, tax regulations and limitations for the acquisition process of real estate as a non-resident were collected, in order to conduct a comparison and present results. Moreover, the paper will provide all relative calculations via in specified countries conducted via discounted cash flow method.
Klíčová slova: Investment decision; evaluation methods; investment climate
Název práce: Evaluation of investment decision for residential rental property in three different countries: Czech Republic, Poland and Slovakia
Autor(ka) práce: Shynkarenko, Mykhaylo
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je prošetřit investiční rozhodnutí nerezidenta nakupovat nejlepší obytné nemovitosti za účelem pronájmu ve třech různých zemích střední Evropy. Toto téma je mimořádně důležité díky rostoucímu počtu podnikatelských programů pro podnikatele a mezinárodní integraci podnikání pro cizince, jakož i díky rychlým hospodářským změnám a mezinárodní spolupráci. Aktuální výzkum bude popisovat investiční prostředí České republiky, Polska a Slovenska, konkrétně bude poskytovat pokyny pro investiční prostředí nemovitostí. Proto byly shromážděny údaje o právní struktuře tří zemí, daňové předpisy a omezení pro proces akvizice nemovitostí jako nerezidenta, aby bylo možné provést srovnání a současné výsledky. Kromě toho bude papír poskytovat všechny relativní výpočty prostřednictvím konkrétních zemí prováděných metodou diskontovaných peněžních toků.
Klíčová slova: investiční rozhodnutí; investiční klimat; NPV, IRR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2019
Datum podání práce: 10. 9. 2020
Datum obhajoby: 6. 10. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69395/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: