Kulturní turismus na zámcích na řece Orlici a jejich marketingový mix

Název práce: Kulturní turismus na zámcích na řece Orlici a jejich marketingový mix
Autor(ka) práce: Kudelková, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá kulturním turismem na zámcích na řece Orlici. Zaměřuje se na čtyři zámecké objekty, které v roce 2017 získaly ocenění European Destination of Excellence v kategorii kulturního turismu. Jedná se o zámek Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí a Potštejn. Cílem práce je identifikace typického návštěvníka každého z těchto objektů. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu turismu, kulturního turismu a jeho součástí. Dále se zabývá marketingovým mixem, a to primárně produktem a spotřebitelem. Praktická část obsahuje metodu sekundární analýzy dat, která vyplývá z webových stránek zámeckých objektů. Vlastní výzkum byl v praktické části realizován využitím metody dotazníkového šetření s návštěvníky v lokalitách zámeckých objektů a řízených rozhovorů s majiteli a vedením těchto zámeckých objektů. Na základě zjištěných výsledků byl identifikován typický návštěvník a jeho motivace pro návštěvu některého z objektů. Byly zde porovnány služby, kterých návštěvník využil se službami, které zámecký objekt nabízí a na koho si myslí, že jimi cílí.
Klíčová slova: zámek; kulturní turismus; kulturní turista ; destinace; produkt; EDEN; návštěvník
Název práce: Cultural tourism on chateaux on the Orlice river and their marketing mix
Autor(ka) práce: Kudelková, Alžběta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dianová, Markéta
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with cultural tourism on chateaux on the Orlice river. It focuses on four chateaux which were awarded with the European Destination of Excellence in the category of cultural tourism in 2017. These are Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí and Potštejn. The aim of the thesis is to identify a typical visitor of each of these objects. The theoretical part deals with the definition of tourism, cultural tourism and its components. It also deals with the marketing mix, primarily with product and consumer. The practical part contains of the method of secondary data analysis, which derives from the websites of the chateaux. In the practical part, the research was carried out using the questionnaire method with visitors in the chateaux and controlled interviews with the owners and the management of these chateaux. Based on the results typical visitors and their motivation for visiting one of the objects were identified. The services used by the visitors with the services offered by the chateaux were compared to whom they think they are targeting.
Klíčová slova: cultural tourism; cultural tourist; chateau; EDEN; destination; product; tourist

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 13. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69160/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: